Zpravodaj obce KunoviceObecní Úřad Kunovice


ZPRAVODAJ

Obce Kunovice

Jaro 2004
V nejkrásnějším ročním období, kdy se příroda opět obléká do zeleného, kvetoucí zahrádky vyvolávají pocit pohody, jsme pro vás připravili jarní vydání obecního zpravodaje, ve kterém Vás chceme informovat o dění v obci, o provedených pracích apod.


Elektrické rozvody
Začátkem roku 2004 pracovali na Obecním úřadě dva zaměstnanci, kteří byli zapojeni do prací na nových elektrických rozvodech na OÚ a Hasičské zbrojnici. Hodnota díla činí 60 tisíc Kč.

Údržba místních komunikací
Letošní zima byla dlouhá a napadlo mnoho sněhu. Bylo nutno provést údržbu místních komunikací a chodníků v obci. Na tuto práci byla obec připravena zakoupením traktoru s radlicí a rozmetadlem drti.V letošní zimě bylo spotřebo-váno 8 tun drti.

Další pracovníci
V měsíci únoru uzavřel Obecní úřad s Úřadem práce smlouvu o zaměstnání 4 nezaměstnaných občanů s dotací od ÚP v hodnotě 252 000 Kč. Tito pracovníci se podílí na opravách a údržbě budov, komunikací, majetku a zařízení obce.

Oprava sociálního zařízení hostince
V letošním roce bylo rozhodnuto o opravě WC v hostinci Na Rozcestí. Byl vypracován projekt, vyřízeno stavební povolení a uzavřena smlouva o opravě od 23.2.2004 do 2.4.2004. Pro realizaci byla vybrána ze tří nabídek firma EFIOS. Navíc proti smlouvě byly vyměněny okna, dlažba v chodbě a topení. Tím se termín dokončení posunul do 9.4.2004.

Jarní úklid
Našimi pracovníky byl proveden jarní úklid vesnice. Ten spočíval v zametení chodníků a cest a odvezení smetků. Rovněž naši pracovníci provedli ořez keřů a stromů na veřejných prostranstvích v obci.

Výsadba
V prosinci roku 2003 rozhodlo obecní zastupitelstvo o tom, že obec připraví k zalesnění parcelu 1743/1 ( nad rybníkem ). Bylo provedeno geometrické zaměření parcely, získány souhlasy všech orgánů úřadů se zalesněním, zajištěno stavební povolení " Změny využití území", zhotoven projekt firmou "Lesy a statky T. Bati", zajištěny stromky a v současné době probíhá zalesňování této parcely o výměře 4,2931 ha . Do 15. května je nutno vysadit 7 740 buků, 2 580 jasanů, 2 580 javorů, 850 jedlí a 9 680 smrků. Na tuto výsadbu připravíme žádost o poskytnutí dotace. Při výsadbě pomáhají formou brigády místní sportovci, myslivci a členové SDH.

Dotace
Do 5.3. jsme kompletně připravili projekt na získání dotace na akci "Rekonstrukce WC prostorů v hostinci Na Rozcestí". Přesto, že jsme projekt řádně postoupili Krajskému úřadu, bylo nám sděleno, že naší žádosti nebylo vyhověno.
Bylo uspokojeno 8 obcí okresu Vsetín, 11 obcí okresu Uherské Hradiště, 23 obcí okresu Zlín a 30 obcí okresu Kroměříž.

Dále jsme připravili projekt na rekonstrukci chodníku vedle silnice II/150. Celková hodnota díla je přes 700 tisíc Kč. O tomto projektu padne rozhodnutí o dotaci koncem června tohoto roku. Věříme, že naší žádosti o dotaci bude vyhověno. Rekonstrukci bude provádět firma Kuchno Jaroslav z Val. Meziříčí. Práce budou zahájeny 15.5.2004.

Úprava prostranství u OÚ
Dne 22. dubna proběhlo územní řízení veřejnou vyhláškou o úpravě vstupu do hostince "Na Rozcestí" a dopravního řešení křižovatky silnic II/150 a II/439. Jedná se o bezbariérový vstup do hostince, úpravu prostoru před OÚ, chodníku vedle hostince včetně kanalizace, řešení nástupních ostrůvků autobusové zastávky u "Obecního úřadu" a dopravního řešení křižovatky. Projekt na úpravu vstupu do hostince vypracoval Ing. Z. Volek z Kunovic a dopravní řešení křižovatky navrhl Ing. Chytil a syn ze Vsetína.

Kultura
V letošním roce byl v našem hostinci uspořádán farní ples a ples Mysliveckého sdružení Babice - Lhotka za velké účasti návštěvníků.
Na končiny byl uspořádán dětský karneval, který připravily pro své nezbedné vnuky a vnučky veselé babičky. Dětem se na karnevalu líbilo a byl hojně navštíven rodiči i dětmi.
Naši místní dobrovolní hasiči se na končiny zapojili do akce " Vodění medvěda" za doprovodu hudby. Tato akce je již tradicí obce. Rejem masek a vyhráváním hudby byla ukončena plesová sezóna.

Tříkrálová sbírka
Na začátku ledna 2004 byla v obci uspořádána tříkrálová sbírka. V naší obci bylo vybráno celkem 12 341 Kč. Tento obnos byl určen pro charitu.

Pomník prof. Rudolfa Haši na místním hřbitově
Dne 2.1.2004 bylo Obecním úřadem Kunovice svoláno jednání o opravě hrobu prof. Rudolfa Haši, který je od roku 1978 majetkem obce.
Jde o pomník váženého občana, čestného doktora technických věd a držitele mnoha dalších titulů souvisejících s jeho prací na VŠ v Brně, člena Československé akademie zemědělské, Masarykovy akademie práce aj.. Pro naši obec měl i materiální zásluhy - zasloužil se o získání parcel lesů od arcibiskupského velkostatku v Kelči. Dnes jsou tyto lesy velkou finanční podporou pro obec.
Na jednání bylo dohodnuto, že založíme "Společnost pro naplnění odkazu prof. dr. ing. Rudolfa Haši", která by se i finančně podílela na opravách a udržování hrobu. K členství této společnosti byly vyzvány organizace /jejichž činnost souvisí s celoživotním dílem profesora/ Lesy a statky T. Bati, Státní lesy, ZD Kelečsko a VŠZ v Brně. Po vypracování stanov společnosti bylo požádáno Ministerstvo vnitra ČR o registraci. 3.3.2004 byla společnost zaregistrována a byly schváleny stanovy.
23.4.2004 se uskutečnila ustavující schůze společnosti, na kterou byli pozváni zástupci organizací i občané Kunovic. Zápis schůze byl vyvěšen v obecní skříňce. Na této schůzi byla vypracována poptávka na provedení rekonstrukce a opravy hrobu prof. Haši. Na základě toho budou požádány kamenické firmy o vypracování nabídky.
Téměř od všech výše uvedených organizací byla přislíbena finanční pomoc. Velkým překvapením bylo, když dva dny po ustavující schůzi donesl občan Kunovic 1000 Kč, že je posílá /" pro nás neznámý člověk"/ Ing. Otakar Rada CSc., na opravu pomníku prof. Haši. Svědčí to o tom, jaká známá osobnost byl prof. Haša.
Podrobnější informace o činnosti, stanovách, členství společnosti najdete ve vývěsní skříňce OÚ.

Hospodaření v obecních lesích
Hospodaření v obecních lesích od ledna provádí firma "Lesy a statky T. Bati". Tato firma provádí kácení dřeva, odvoz dřeva z lesa a jeho prodej. Ostatní činnost organizuje obec. Touto cestou nabízíme občanům odvoz smrkového klestí z provedené těžby dřeva. Bližší informace na OÚ.

Služby občanům
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o službách pro občany Kunovic těchto prací: traktor - 200 Kč/hod., sekačka na trávu - 120 Kč/hod., křovinořez - 120 Kč/hod.
Tyto práce se provádějí přednostně pro obec, při volné kapacitě po dohodě na OÚ pro občany. Výše uvedené stroje mohou obsluhovat jen proškolení zaměstnanci obce.

Třídění komunálního odpadu
Svozové firmy se na nás obrátily s žádostí, aby občané řádně třídili komunální odpad a vytříditelné složky /plast, sklo, dřevo, papír/ nedávali do popelnic. K tomu jsou určeny kontejnery. Plast je nutno mačkat tak, aby zabíral co nejmenší objem.

Zloděj plní obecní pokladnu
Někdo zřejmě z cizích občanů chtěl obci "pomoci", tak naložil dva obecní kontejnery umístěné u Oběšence na smetišti plně železným šrotem, který tam vozí občané. Aby mu nějaký jeho kolega zloděj lup neukradl, tak na bránu dal vlastní zámek. Měl ale smůlu. Pracovníci obce při kontrole smetiště tuto skutečnost zjistili, šrot nechali odvézt a do obecní pokladny přibylo 15 999 Kč.
Další den na smetišti byly vyvráceny obě poloviny brány. Zřejmě zloděj, který si zajistil auto na odvoz šrotu, byl tak rozčilený, že si zchladil žáhu na bráně. Po této skutečnosti jsme dali kontejner k č.p. 99. Zřejmě ani toto není konečné řešení. V dubnu ohlásil občan Kunovic, že někdo vezl šrot z kunovské skládky na vozíku za osobním autem SPZ…….. . Jeli jsme na šrotiště do Kelče, zlodějovi právě vypláceli odměnu 900 Kč. Tak místo do jeho peněženky šly peníze do obecní pokladny.

Očkování psů proti vzteklině
Dne 5.5. proběhne na návsi před školou očkování psů proti vzteklině za poplatek 80 Kč. Při této příležitosti bude vybírán poplatek ze psů na r. 2004 ve výši 80 Kč.

Pronájem hrobových míst
Na OÚ se stále sepisují písemné smlouvy za pronájem hrobových míst na obecním hřbitově v úředních hodinách vždy v pondělí a ve středu.

Domovní daň
Do konce měsíce května je nutno zaplatit na finančním úřadě ve Val. Meziříčí domovní daň. Šeky jsou k dispozici na OÚ.

Poplatek za domovní odpad
Do konce června je nutno zaplatit poplatek za odvoz domovního odpadu. Tato částka činí 330 Kč za l osobu trvale bydlící v obci.

Knihovna
Knihovnice žádá občany, kteří mají vypůjčeny knihy delší dobu, aby je řádně vrátili za účelem registrace v počítači. Někteří občané i přes upomínky knihy zatím nevrátili. Věříme, že tuto výzvu uposlechnou a knihy vrátí. Od února letošního roku byl v Kunovicích instalován vysílač pro bezdrátové připojení internetu. Spojení je rychlé a bezproblémové.

Pronájem zasedací místnosti a příslušenství v Hasičské zbrojnici
V letošním roce byly dokončeny opravy prostor v Hasičské zbrojnici /zasedací místnost, WC, kuchyňka /. Tyto prostory je možné po uzavření smlouvy a protokolárního převzetí zařízení si pronajmout pro rodinné oslavy a podobné slavnostní příležitosti.
Ceny nájmu: pro občana oslavující kulaté výročí 40,50,60 atd. let - 100 Kč za den, pro občany při jiných příležitostech - 300 Kč za den, pro cizí občany a firmy - 1000 Kč za den.

SDH
Opět začala soutěžní sezóna v požárním sportu, ve kterém je velmi úspěšné družstvo našich žen. Ty již pilně trénují, 8. května absolvují první soutěž v Pravčicích, dne 22. května začíná Extraliga ČR. Držme jim palce, aby v této vrcholové soutěži obstály co nejlépe a obhájily své úspěchy z minulých let. V neděli 2. května se členové SDH zúčastnili oslav sv. Floriána v Kelči.

Svátek matek
Druhou neděli v květnu slaví svůj svátek maminky. Za jejich lásku a péči jim přejeme hodně zdraví, spokojenost, radost z dětí, vnuků a vnoučat.

ČSŽ v Kunovicích srdečně zve všechny ženy na DEN MATEK, který se koná v neděli, 9. května 2004 v 16,30 hod. v Hasičské zbrojnici.

Program:
  1. Zahájení
  2. Vystoupení dětí
  3. Zpráva o činnosti ČSŽ
  4. Přednáška PhDr. Muchové z Brna o příznivých účincích aloe na organismus
  5. Občerstvení
  6. Dotazy a diskuse
  7. Hudba k poslechu
Na Vaši hojnou účast se těší ČSŽ.


Zpět