Zpravodaj obce KunoviceObecní Úřad Kunovice


ZPRAVODAJ

Obce Kunovice

Jaro 2005
Jaro 2005
Prodlužující se dny, tající sněhy po letošní zimě nás přibližují k jaru, kdy nás opět čeká spousta práce. V uplynulém období prováděli naši 2 pracovníci dokončení prořezávek náletů dřevin v lokalitě Hůra pod Vápenkou. Na hektarovém svahu byly odstraňovány náletové dřeviny jeřabin, černého bezu, malin a ostružin.
V dalším období pracovníci prováděli úklid a údržbu chodníků a cest v obci. Odstraňovali sníh a prováděli posyp drtí.
V době, kdy nebylo třeba provádět úklid cest, pracovníci opravovali podlahy v místnostech obecní knihovny včetně špatných rozvodů elektřiny. Podlahy v knihovně nebyly vůbec zhotoveny od doby postavení hasičské zbrojnice.

Tříkrálová sbírka v roce 2005
Tak jako každý rok okolo svátků Tří králů, chodily po naší obci skupinky koledníků, kteří prosili o dar potřebným.
Celková částka , kterou koledníci v obci Kunovice vybrali činila 17 350,50 Kč.
Sbírku organizačně zajišťovala Charita. Touto cestou děkujeme všem, kteří obětovali čas pro pomoc potřebným - dětem, vedoucím skupin i Vám spoluobčanům za Vaši štědrost.

Chodník od Hradilového čp. 121 na Pán
Zastupitelstvo obce rozhodlo provést opravu chodníku od Hradilového na Pán.
V lednu bylo obesláno 7 firem na zpracování cenové nabídky. Pě firem zaslalo obci závaznou nabídku na zhotovení chodníku. Komise vybrala firmu Akord Kelč, se kterou bude sepsána smlouva o dílo.
Na tuto akci je připraven projekt, kterým se budeme ucházet o finanční dotaci u zastupitelstva Zlínského kraje.

Oprava střechy nad Hostincem na Rozcestí
Současný, velmi špatný stav střech nad hostincem a přísálím, přiměl zastupitelstvo k rozhodnutí, provést v roce 2005 opravu střechy. Stav střechy byl posouzen statikem ing. Volkem. Bylo požádáno 5 stavebních firem o zpracování cenového návrhu na rekonstrukci střechy. Do uzávěrky 28. 2. 2005 byly předloženy 3 cenové návrhy. Komise vybrala firmu Jaroslav Skácel z Hranic. Je záměrem zastupitelstva provést střechu ze střešní krytiny , jaká je na obecním úřadě a hasičské zbrojnici. Na realizaci opravy je také zpracován projekt, se kterým pořžádáme o finanční dotaci v "podprogramu obnova venkova" u Zastupitelstva Zlínského kraje.


Dodržování tradic
V neděli 6. února 2005 pořádali naši myslivci končinový průvod obcí. Rej masek za doprovodu místní kapely prošel obcí a připoměl nám konec masopustu a nástup postního období. Patří jistě zasloužené poděkování organizátorům za udržování tradice masopustu.

Jako každý rok, tak i letos místní dechová kapela vyhrávala našim Josefům při příležitosti jejich svátku v předvečer 19. března. Děkujeme.Informace občanům!

Spoluobčané, vznikne-li Vám porucha na přípojce nízkého napětí před vaším rodinným domkem, je nutno volat severomoravskou energetiku č. telefonu 571683130.

Máte-li obdobný problém s vodou je nutno volat vodovody a kanalizace střediska Kelč č.tel. 571641131

Daně z pozemků
V obci Kunovice není potřeba dávat finančnímu úřadu dodatečné přiznání daně z pozemků, jelikož katastr obce není ještě digitálně zpracován.

Mimořádná změna odvozu odpadu A.S.A. svazek obcí pro hospodaření s odpady oznamuje, že odvoz domovních odpadů z obce Kunovice bude v úterý 29. března 2005. Důvodem změny je svátek Velikonoční pondělí.
Žádáme Vás, občany, o řádné sešlapávání plastových lahví před vhozením do nádoby na tříděný odpad. Snížíme tak počet odvozů a tím ušetříme i finanční prostředky. Děkujeme!

Stanovení lhůt pro výměnu občanských průkazů
Nařízení vlády č. 612 / 2004 se stanovují lhůty pro výměnu občanských průkazů, které jsou bez strojovně čitelných údajů.
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných:


OP vydaný do: Výměna OP do: Občan předloží žádost do:
31. 12. 1994 31. 12. 2005 30. 11. 2005
31. 12. 1996 31. 12. 2006 30. 11. 2006
31. 12. 1998 31. 12. 2007 30. 11. 2007
31. 12. 2003 31. 12. 2008 30. 11. 2008


Řidičské průkazy:
ŘP, vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 2000 je nutné vyměnit do 31. 12. 2005, jinak pozbývají platnost. ŘP vydané po 1. 1. 2001 zůstávají v platnosti.
Tyto doklady se vyměňují na každé matrice.


Poplatek za odvoz odpadů za rok 2005
Poplatek za sběr, třídění, likvidaci a odvoz odpadů v letošním roce zůstává ve stejné výši jako vloni, to je 330,-Kč. Poplatek je povinnen zaplatit každý občan trvale přihlášený v naší obci.
Nebude-li poplatek zaplacen /odveden/ včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Pohřebnictví
V souladu se zákonem o pohřebnictví 256/2001 Sb. § 25 vydává obecní úřad nájemní smlouvu o pronájmu hrobového místa na místním hřbitově. Cena za pronájem hrobového místa za dvojhrob činí 50,- Kč na jeden rok. Tato částka je tvořena :
 • 3,- Kč/rok - nájem hrobového místa
 • 47,- Kč/rok - za služby spojené s pronájmem (elektřina, voda, odvoz odpadů, údržba hřbitova)
  Nájem se sjednává na dobu do 31. 12. 2010. Nájemci hrobových míst jsou povinni uzavřít smlouvu na obecním úřadě, mohou tak učinit v úřední dny pondělí, středa 7.00 - 11,30, 12,30 - 17.00 hod. Nájemci jsou taktéž povinni vyrovnat nedoplatky z minulých let. Upozorňujeme tímto občany, kteří ještě smlouvu nemají, aby tak učinili co nejdříve.
 • Autobusová linka - Kelč-Kunovice-Kelč
  Ve věci malé vytíženosti autobusových spojů č. 25, 28 a 30 na lince Kelč-Kunovice-Kelč, na které poukazovali naši občané, byla zaslána žádost o stanovisko na MěÚ Kelč v souvislosti s dopravou v obcích Babice a Lhota. Rada města Kelče na svém zasedání dopis projednala a trvá na zachování těchto spojů ve stávajícím rozsahu, z důvodu dopravní obslužnosti těchto obcí.

  Vzpomínkový akt
  Zastupitelstvo obce Kunovice a společnost pro naplnění odkazu Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši, pořádají vzpomínkový akt při příležitosti výročí narození Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši ve čtvrtek 31. března 2005 v 16.00 hodin v sále Hostince Na Rozcestí.
  Program vzpomínkového aktu:
  1. Uvítání hostů
  2. Projev Prof. Ing. Jaroslava Simona, CSc., Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
  3. Vzpomínka pamětníka na prof Dr. Ing. Rudolfa Hašu
  4. Slavnostní předání provedené rekonstrukce hrobu Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši starostovi obce
  5. Koncert Komorního orchestru " Moravské žestě" pod záštitou děkana LDF MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislava Slonka, CSc.
  6. Položení kytice k hrobu Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši
  *********************************************

  Zastupitelstvo obce a pracovníci obecního úřadu přejí všem spoluobčanům příjemné a radostné prožití velikonočních svátků.

  Zpět