Zpravodaj obce KunoviceObecní Úřad Kunovice


ZPRAVODAJ

Obce Kunovice

Jaro 2006
U s n e s e n í

z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1. února 2006


ZO schvaluje :
24/1     Program jednání včetně doplňků
24/2Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
24/3Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
24/4Nákup a montáž radiostanice CM 360 pro hasičské auto T 815
24/5Nákup sněhové frézy
24/6Dodatek ke zřizovací listně ZŠ Kunovice ze dne 11. 4. 2001, kterým se upravuje název školy v souladu ze zákonem 2004/561 Sb., na : "Základní škola a mateřská škola Kunovice, okres Vsetín".
24/7Vypracování návrhu stavebních úprav budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice probezbariérové vstupy a rozšíření knihovny, veřejného internetu a archivu
24/8Opravu osvětlení v garáži hasičské zbrojnice, výměna svítidel za zářivkové
24/9Umístění reklamy na budově hostince po dobu trvání nájemní smlouvy s nájemcem
24/10Příspěvek na farní ples ve výši 3000,- Kč
24/11Příspěvek na ples SDH ve výši 3000,- Kč
24/12Dotaci pro činnost MSČK Kunovice ve výši 4000,- Kč
24/13Opravu 1 části obecní cesty do místní části Polomsko a sportovního areálu
24/14Rozpočtové opatření č. 1/2006
24/15Uvolnění částky 20 tis. Kč z obec. rozpočtu pro TJ Kunovice
24/16Objednání studie (návrhu) víceúčelového sportovního areálu a změnu územního plánu
24/17Provedení a obsah webových stránek obce
 
ZO ukládá :
24/18Provést rozbor, kontrolu a následné vyhodnocení prací v obecním lese podle jednotlivých činností - zodpovídá místostarosta a kontrolní výbor. T - do příštího zasedání ZO
 
ZO bere na vědomí :
24/19Informaci starosty o připravované činnosti Společnosti pro naplnění odkazu prof.Haši
24/20Zprávu starosty o nezaměstnanosti v regionu a o podmínkách zaměstnání u obecního úřadu
24/21Připomínku p. Gábové L., čp. 71 a p. Gáby Zd. čp. 77 k údržbě chodníků v obci
24/22Pochvalné vyjádření MUDr. Sehnala J. o vysoké úrovni zimní údržby v obci v porovnání s okolními vesnicemi
24/23Připomínku p. Orla L., čp. 135 k venčení psů v obci a doporučení p. Suchánka P. čp.36 na umístění zákazu vstupu psů na místní hřbitov
24/24Dotaz p. Preislera, čp. 116 ohledně likvidace odpadů
U s n e s e n í

z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. 3. 2006


ZO schvaluje :
25/1     Rozšíření programu zasedání o body 28 (přihlášení obce do soutěže vesnice roku) a 29 (přihlášení obce do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - SVOL)
25/2Nákup 25 ks lehátek včetně matrací pro MŠ za 47 500,- Kč. Platbu zajistí ZŠ ze svého rozpočtu.
25/3Vyplácení odměn zastupitelům obce do výše podle zákona 50/2006 Sb.
25/4Pro realizaci úpravy křižovatky dle projektu a stavebního povolení firmu Alpine, staveb. společnost CZ, a.s.
25/5Přidělení všech prací v obecním lese pro r. 2006 firmě L.T.B.
25/6Montáž elektroinstalace v suterénu přistavené části budovy ZŠ (přestože výstavby proběhla v 80. letech minulého století, doposud zde nebyla elektroinstalace zavedena).
25/7Dotaci ve výši 10 tis. Kč Mysliveckému sdružení "Pohdůří" na přikrmování zvěře a opravu krmelců
25/8Žádost p. Flanderkové Zd. o prominutí poplatku za odvoz odpadů za r. 2006 pro dceru Pavlu Šťastnou
25/9Pro opravu místní komunikace od Drah po rybník v rámci obnovy venkova firmu Swietelsky, stavební s.r.o. dle výběrového řízení ze dne 17. 3. 2006
25/10Smlouvu o dopravní obslužnosti mezi obcí a K.Ú. ve výši 32 tis. Kč dle zák. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
25/11Uvolnění finančních prostředků na zajištění vzpomínkové akce u příležitosti 125. výročí narození prof. R. Haši (muzikanti, kytice apod.) dle skutečných nákladů
25/12Schvaluje pronájem obecního hostince dle nabídky ze dne 6. 3. 2006 ve výši 5 tis. Kč/měsíc.
25/13Schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 935/18 o výměře 56 m2 za odhadní cenu dle nabídky ze dne 6.3.2006
25/14Zhotovení stolů do zasedací místnosti H.Z. dle předloženého rozpočtu, cena jednoho stolu do 2 tis. Kč.
25/15Opravu vstupu na oratoř a do zákristie, nákup a výměna nových dveří a oken
25/16Vypracování projektu pro stavební úpravy OÚ a H.Z. dle předloženého návrhu s novým schodištěm v budově OÚ s úpravou pro bezbariérový přístup do kanceláří.
25/17Zvýšení dlužných poplatků za odvoz odpadu, nezaplacených do 15. 4. 2006, o 100%. Týká se dlužných poplatků za r. 2003, 2004 a 2005.
25/18Přihlášení obce do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
25/19Přihlášení obce do soutěže "Vesnice roku"
 
ZO pověřuje :
25/20V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. starostu obce Petra Marečka k zastupováním obce na valné hromadě společnosti VaK Vsetín, a.s.
 
ZO ukládá :
25/21kontrolnímu výboru po doplnění scházejících daňových dokladů od TJ Sokol znovu provést kontrolu využití účelových dotací od obce v termínu do 30. 4. 2006.
 
ZO bere na vědomí :
25/22informaci o jednání s MO ČSŽ o umístnění mandlu
25/23informaci o probíhající kontrole hospodaření v obecním lese
25/24výsledek kontroly placení poplatku za odvoz odpadů
25/25opatření, související s výskytem ptačí chřipky
25/26informaci o opravě silnice II/150
25/27průběh příprav projektu sportovního areálu dle bodu 24/16/2006 usnesení ZO
25/28výsledek kontroly poskytnutých účelových dotací obcí organizacím do r. 2006
25/29vysázení památečních lip prof. Haši u potoka Komárník v místě připravovaného sportovního areálu.
25/30informaci místostarosty o skutečných nákladech na odpadové hospodářství v obci
25/31informaci starosty o odvozu komunálního odpadu z místní prodejny Jednota. Obci byla předložena smlouva mezi Jednotou a A.S.A. Bystřice p/Host.
25/32informaci starosty o připravovaném bezplatném školení řidičů bez testů.
25/33připomínky občanů
Velmi dlouhá zima v tomto období nám přidává každodenní starosti ze schůdností našich chodníků a sjízdnosti našich místních komunikací. Již na Silvestra roku 2005 bylo postupně z veřejných ploch odvezeno přes tisíc kubíků sněhu mimo zastavěnou část obce..Odvoz byl proveden zemědělským družstvem Kelečsko. Přesto, že se všichni snažíme zvládat nástrahy letošní dlouhé zimy,nebylo vždy možné rychle reagovat na spad sněhu z důvodu nedostatečné vybavenosti zimní technikou. Vytvářely se proto vysoké bariéry sněhu, které bránily průjezdu autům po komunikacích, ale i chodcům v pohybu po našich chodnících.
Náklady na letošní údržbu budou jistě vyšší než v minulých letech. Za tyto zvýšené náklady jistě by bylo možné zakoupit potřebnější věc, nebo opravit komunikaci a.p. Tyto finanční prostředky bylo nutné vydat, aby byla zajištěna sjízdnost komunikací a schůdnost po našich chodnících.
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši trpělivost, s jakou jsme společně zvládáme nástrahy letošní zimy

Doporučení Státní veterinární správy!!

Doporučení pro chovatele drůbeže:
Ptačí chřipka drůbeže je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva, vyvolaná virem influenzy A. Vakcinace proti nákaze se neprovádí. Postižené hejno drůbeže se likviduje. Přestože byla přijatá ochranná opatření, je jen otázkou času, kdy se nákaza objeví na území České republiky. Proto Státní veterinární správa doporučuje chovatelům drůbeže v ČR přijmout opatření, které by minimalizovalo nebezpečí přenosu nákazy a které spočívá z těchto kroků:
- zákaz vstupu nepovolaných osob do hal a chovů drůbeže
- dodržování zoohygienických zásad v chovu drůbeže
- jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů
- aktivizaci dezinfekčních rohoží před vstupy do hal a vjezdů do farm
- zasíťování oken, větracích otvorů, a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal
- u chovů,které jsou prováděné ve výbězích, zamezit hlavně v podzimním období styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky, organizovat chov v uzavřených prostorách
- vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech, a veterinárních zákrocích, jak vyplývá povinnost ze zákona
- hlásit Krajské veterinární správě zvýšené a hromadné úhyny drůbeže, případně i ptactva, 1 ks. Vodní drůbeže a 5 ks a více drůbeže

Kontakt na Krajskou veterinární správu pro Zlínský kraj - ústřední pracoviště

Ředitel MVDr. Valdemar Stiksa 577 221 637 - 606 819 151
epizootolog MVDr. Petr Jínek 577 009 632 - 728 661 390
epizootolog MVDr. Milan Polášek 577 009 631 - 606 534 301
hygienik MVDr. František Mahdalík 577 009 642 - 728 834 134
ekolog a welfare MVDr Milan Maňas 577 009 631 - 606 258 414
laktolog MVDr Magdaléna Kubecová 577 009 647 - 724 583 242
právník JUDr Jaroslav Kubica CSc 577 009 636 - 721 069 994


Inspektorát Vsetín
epizootolog MVDr. Milan Krpec 571 412 033 - 728 178 610
hygienik MVDr. Dušan Těšický 571 412 033 - 728 277 757Upozornění pro chovatele koz a ovcí !!

Nařízením Komise Evropského společenství č. 21/2004 byla zrušena výjimka pro chovatele koz a ovcí,kteří chovají najvýše 3 ovce a kozy a která se týká povinností označování a evidence zvířat.
Z uvedeného vyplývá, že od 9.7. 2005 povinnosti týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000Sb., a jeho prováděcími předpisy platí pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová. !!

Pověřenou osobou je Českomoravská společnost chovatelů a.s. Ta, jako osoba pověřená vedením ústřední evidence, chovateli přidělí pro každé hospodářství registrační číslo platné v rámci celé republiky


Adresa: Českomoravská společnost chovatelů a.s.
Pracoviště Hradišťko pod Medníkem
útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem
Produkce odpadů v obci za rok 2005

Komunální odváží firma T.S. Val Meziříčí 5507 nádob 148,920 tun za 239 474,- Kč
Tříděný plast a sklo 5,68 + 7,2 t. 32 367,- Kč
Nebezpečný Biopas KM. 2,186 t. 23 299,- Kč
Velkoobjemový T.S. V.M. 3,2 t. 15 491,- Kč
Nákup nových nádob 20 ks. 15 708,- Kč
Náklady obce celkem 326 339 : 638 obyv. = 511,50 Kč / obyv.
Příjem od občanů 227 156,- Kč rozdíl doplácí obec.


Velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na parkovišti u Hostince na Rozcestí v termínu od 18. - 20. dubna 2006.

Tříkrálová sbírka.
Česká katolická charita pořádala taky letos v lednu 2006 , tříkrálovou sbírku.
V obci Kunovice bylo zapojeno 5 skupinek koledníků, kteří popřáli našim občanům hodně zdraví a pohody do Nového roku a přitom vybírali finanční dary všem potřebným. Kdo ze spoluobčanů chtěl dát, tak dal, kdo nechtěl, tak nedal. Celkem bylo v naší obci vybráno 14 984,-Kč.
Česká charita všem dárcům děkuje.

Rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky 2006 z rozhodnutí SČKCH a ACHO:
Charita Val. Meziříčí 282 341,Kč (58%)
Arcidiecézní charita Olomouc 73 019,Kč ( 15%)
Krizový fond ACHO 24 340,Kč ( 5%)
Nouzový fond ACHO 9 736,Kč ( 2%)
Humanitární pomoc SČKCH 48 679,Kč (10%)
Sekretariát SČKCH 24 340,Kč (10%)
Režijní náklady sbírky 24 340,Kč (10%)
( Kristýna Gilarová, koordinátor TKS 2006)


Farní ples
Již na 3. farním plese se sešli farníci z Kunovic, Loučky a Podolí v sobotu 4. února v sále Hostince na Rozcestí v Kunovicích. Úvodní modlitbou a milým přáním zahájil ples ve 20 hod. Otec Marian. K tanci a poslechu hrála skupina Gaspari. Na plese vystoupily se svým programem aerobiku děvčata ze ZŠ Loučka, moderní tance a kankán předvedly děvčata z Kunovic. Plesové veselí vyvrcholilo o půlnoci představením mládeže. Nacvičili humorné scénky dle pořadu Dopis pro Tebe a Broučci. Bohatá tombola a občerstvení potěšilo téměř každého. Snad se uvidíme na dalším plese v příštím roce.

A. H.

    Dětský karneval
V neděli 5. února se změnil sál našeho hostince v pohádkový svět. Do sálu začaly proudit princezny, vodníci, kovbojové…… a sál se naplnil dětmi i dospělými. Karneval navštívil i kouzelník a byl plný hudby soutěží a zábavy. Hezké odpoledne připravila ZŠ Kunovice a rodiče. Všem organizátorům a sponzorům patří poděkování.

A.H.

    

Hasičský ples
V sobotu 18. února 2006 uspořádal SDH Kunovice 1. hasičský ples v Kunovicích. K tanci a poslechu hrála hudební skupina SEXteť z Loukova. Průběh plesu oživilo vystoupení mladých hasičů, kteří předvedli balet "labutí jezero". K pobavení přítomných přispěli také členové SDH "staří páni", svým spartakiádním vystoupením - cvičení se sekyrkami. Obě tyto kulturní vložky byly laděny v humorném duchu a dle reakcí publika slavily úspěch. . Pro návštěvníky plesu byla připravena hodnotná tombola a bohaté občerstvení. Dík patří všem sponzorům a organizátorům plesu. Doufáme, že se ples všem zúčastněným líbil a těšíme se na hojnou návštěvu 2. hasičského plesu v roce 2007!!


    Masopust - vodění medvěda
V neděli 26. února proběhlo v režii SDH Kunovice tradiční vodění medvěda. Od dopoledních hodin masopustní průvod za doprovodu dechové hudby procházel vesnicí dům od domu, muzikanti zahráli písničku a maškary v čele s medvědem zatančily. Tradic dbalí občané nabízeli ze svých zápraží maškarám koblihy, jednohubky, špek a jiné ukázky kuchařského umění. Samozřejmě nechyběl tekutý mok různých značek a druhů, jehož přebytky se slévaly do konvy. Masopustní průvod byl zakončen v místním hostinci, kde si všechny více či méně zmožné masky včetně muzikantů dopřály odpočinku a občerstvení. Kunovice je jedna z malá obcí, kde se tradice oslav masopustu stále udržuje, v organizování vodění medvěda se ob jeden rok střídá SDH s místním mysliveckým spolkem. Tak napřesrok nashledanou!

SDH Kunovice

    


Oprava křižovatky silnic II/439 se silnicí II/150 a bezbarierový vstup do Hostince na Rozcestí
Dnem 4. dubna 2006 dojde k zahájení rekonstrukce silnice II/150 od křižovatky u rajnochovského nádraží až do Poličné. Oprava spočívá s odfrézování povrchové vrstvy komunikace, ke zpevnění a recyklaci popraskaného podloží vozovky a k položení nového povrchu vozovky. Oprava bude prováděna po 4 etapách, při kterých dojde k omezení silničního provozu v místech, kde se provádí oprava.. Mapa objížděk je k nahlédnutí ve vývěsce OÚ a v prodejnách Jednota a Normál.
Při této opravě bude provedena oprava křižovatky silnic II/439 se silnicí II/150 a bezbarierový vstup do hostince podle projektu a stavebního povolení. Práce budou prováděny dodavatelsky firmou ALPINE a.s. Bude to od každého vyžadovat trpělivost a pochopení. Termín dokončení je do 30. 10. 2006. Nám pak zbude dodělat chodníkové úpravy a ozelenění ostrůvků. !!


Vzpomínková slavnost na počest 125 výročí narození prof. Rudolfa Haši
Obec Kunovice a Společnost pro naplnění odkazu Prof. Rudolfa Haši uspořádají 31. března 2006 vzpomínkovou slavnost u příležitosti 125 výročí narození významného rodáka Prof. Rudolfa Haši
Program:
14.30.hod. Slavnostní schůze členů Společnosti v sále hasičské zbrojnice Projev děkana LDF MZLU v Brně doc. Ing. Ladislava Slonka,CSc.
16.00.hod. Zasazení památné lípy prof. R. Haši u potoku Komárník
17.00.hod. Položení kytice na hrob prof. R. Haši Hubertská mše sv v kapli v Kunovicích za doprovodu trubačů VLS ČR, s.p. divize Lipník n/B


Školení řidičů
Obec ve spolupráci s autoškolou Kvapil připravuje bezplatné školení našich řidičů - spoluobčanů z nové vyhlášky o pravidlech silničního provozu bez testů. Podmínkou uskutečnění školení je alespoň 30 účastníků. Zájemci se mohou přihlásit do 7. dubna na obecní úřadě v Kunovicích.

Český zahrádkářský svaz v Kunovicích Vás zve na zájezd na výstavu "Flora Olomouc".
Zájezd se uskuteční dne 22.dubna 2006 . Odjezd autobusu v 7,00 hod. Od obecního úřadu v Kunovicích. Členové ČZS - zdarma, nečlenové - 50,-Kč
Přihlášky přijímají do 15. dubna 2006 paní ing. Marie Kozáková a Jiří Novosad st.

XXV. ročník Valašské rallye 2006.
Ve dnech 31. března až 1. dubna 2006 se uskuteční již XXV. Ročník Valašské rallye se startem a cílem ve Valašském Meziříčí. Celková délka soutěže je 416,9 km. Posádky absolvují jedenáct rychlostních testů v délce 140,7 km, dále absolvují 6 rychlostek o délce 71,2 km
Rychlostní zkoušky: Pátek 31. března

č.1 a 4 Hostašovice-Jasenice-Perná-Lešná - Poruba-Vysoká - 13,48 km č. 2 a 5 Hustopeče-Hranic. Loučky-Špičky-Hluzov - 10,37 km
1.průjezd od 17,40 do konce 1.průjezd 18,02 do konce
2 průjezdu v 22,30 hod. 2 průjezdu 22,50 hod.

č.3 a 6 Klokočí-Hrabůvka-Radíkov- Uhřínov- Milenov - 11,75 km 1.průjezd 18,31 do konce 2 průjezdu 23,15 hod.

Rychlostní zkoušky Sobota 1. dubna

č. 7,9,11 Hustopeče - Němetice-Zámrsky,Kelč Komárovice - Kladeruby - 13,36 km č.8 a 10 Paršovice-Lhota-Hlinsko- Nové Dvory - 14,71 km
1.průjezd 11,27 do konce 3.průjezdu V 17,00 hod. 1. průjezd 12,17 až do konce 2.průjezdu v 17,00 hod.


Pořadatelé soutěže se omlouvají všem řidičům a cestujícím za mimořádná opatření a děkují za pochopení. Dodržením pokynů pořadatelů a Policie ČR přispějete k bezpečnosti vlastní, svých blízkých i soutěžních posádek
Orální vakcinace lišek proti vzteklině a vyšetřování lišek na vzteklinu

V době od 31. března do 9. dubna 2006 proběhne na území okresu Vsetín orální vakcinace lišek proti vzteklině pomocí návnad vyložených do volné přírody. Kladení vakcíny bude provedeno letecky ze základny Mošnov.

V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany člověka a zejména dětí, je třeba dodržet základní opatření:


***********************************

Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití velikonočních svátků

*******************************Zpět