Zpravodaj obce KunoviceObecní Úřad Kunovice


ZPRAVODAJ

Obce Kunovice

Léto - Podzim 2005
U s n e s e n í

z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 31. srpna 2005


ZO schvaluje:
21/1     návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
21/2rozšíření programu o body 15 - 20
21/3splnění usnesení z minulého zasedání
21/4pojištění staveb, movitých věcí, odpovědnosti za škodu a havarijní pojištění
21/5uvolnění finančních prostředků na opravu varhan v kapli
21/6provedení stavebních prací v kapli firmou LARS Krhová a vymalování kaple firmou Žalmánek, Kelč
21/7bezúplatný převod hasičského auta CAS Tatra 815 a vysílaček v hodnotě 820292,- Kč
21/8opravu podlahy garáže v hasičské zbrojnici s povrchovou úpravou dlažba
21/9žádost na K.Ú. o dotaci na plovoucí čerpadlo a další hasičské výzbroje v hodnotě 75909,- Kč
21/10rozpočtové opatření č. 1
21/11rozpočtový výhled obce do r. 2009
21/12žádosti o prominutí poplatku za odvoz odpadů pro r. 2005 p. Plesníkové, sl. Ovčačíkové Bl, p. Horňákové
21/13zakoupení výstroje pro SDH v hodnotě 25 tis. Kč
21/14finanční odměnu soutěžnímu družstvu žen v hasičském sportu ve výši 5 tis. Kč
21/15přípravu dohody o spolupráci s obcí Malé Dvorníky na Slovensku
21/16náhradu za způsobenou škodu při odvozu dřeva z obec. lesa p. Matyskové, čp. 173 ve výši 1500,- Kč
21/17náhradu za způsobenou škodu při odvozu dřeva z obec. lesa p. Hruškovi, čp. 4 formou naturálního plnění - tj. 3 m3 dřeva (po vykázání)
21/18žádost fy TOURBUS o vydání licence na autobusovou dopravu
 
ZO neschvaluje:
21/19žádost o umístění reklamy - p. Borski. ZO doporučuje zvážit vhodnější umístění na místě, kde nejsou inženýrské sítě
 
ZO bere na vědomí:
21/20informace místostarosty o postupu v řízení převodu pozemků - u čp. 75 Svobodovi, u čp. 170 Vrajovi, u čp. 29 Hašovi, u čp. 104 Bártkovi
21/21informaci o provedení opravy střechy na obecním hostinci
21/22zprávu finančního výboru
21/23zprávu kontrolního výboru
21/24zprávu rady školy
21/25stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Brno k vybudování druhého rybníka
21/26informaci o nedodržení dohody s p. Orálkem - Ochrana přírody V.M.
21/27připomínky občanů:
- p. Stieber, čp. 138 - k pořízení CAS + změna kategorizace jednoty SDH
- p. Minář, čp. 80 - školení hrobníků ve Zlíně
- ing. Jar. Hruška, čp. 34 - k informovanosti o dění v obci v regionálních denících
- p. L.Gábová, čp. 71 k neserióznímu přístupu starosty ve věci výpovědi p. Vl. Gáby
- p. Ovčačík, čp. 128 - k řešení křižovatky v souvislosti s nedostatkem informací ke konečnému záměru a skutečnému provedení
- p. Vl .Gába - informoval o konání cvičení IZS v Kelči v příštím týdnu
U s n e s e n í

z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 5. října 2005


ZO schvaluje :
22/1     Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
22/2Rozšíření programu zasedání o bod č. 9 - žádost občanského sdružení Anděl Kelč o finanční příspěvek na provoz sdružení
22/3splnění usnesení z minulého zasedání
22/4návrh starosty odložit opravu lesní cesty (chata - směr Úhorový kout) a nabídku Fy Travols doplnit dalšími nabídkami od fy VLM a fy Alpine, ověřit správnost tech. složení a vyvolat další jednání
22/5prodej části parcely p.č. 55 díl a) o výměře 159 m2
22/6prodej obec. parcely č. 57/2 - výměra 96 m2
                            č. 57/3 - výměra 75 m2
                            č. 57/4 - výměra 140 m2
                            č. 57/5 - výměra 53 m2
22/7Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005
22/8finanční příspěvek Občanskému sdružení Anděl Kelč na provoz zařízení ve výši 2500,- Kč
 
ZO bere na vědomí:
22/9     informaci místostarosty o provedených pracích v obci a v lese, o postupu prací na rekonstrukci v obecní kapli a v garáži hasičské zbrojnice a na plánované opravě křižovatky v návaznosti na využití financí z EU.
22/10informaci místostarosty o konání lampiónového průvodu dne 27. 10. 2005.
22/11dotaz p. Suchánka ml. na postup prací opravy a posílení vodovodu na horním Záhumení
22/12informaci místostarosty o plánované opravě kanalizace - vodovodu od pomníku padlých u kaple po čp. 1
22/13připomínku p. ing. Jar. Hrušky, čp. 34 ke stavu vývěsních ploch a zrušení plakátových ploch
22/14vysvětlení p. starosty k připomínce p. L. Gábové z minulého zasedání, týkající se předání výpovědi p. Vl. Gábovi.
22/15návrh starosty k pořizování zvukového záznamu z veřejných zasedání ZO.Provedené práce v naší obci a v obecních lesích od letošního jara


Našich sedm pracovníků provedlo jarní úklid v obci a vysadili přes tři hektary mýtin, které vznikly po loňské těžbě. V lokalitě Sýkorec bylo celkem vysázeno 2750 smrků,1000 jedlí, 250 ks modřínů a 1800 buků. V lokalitě Hůra bylo vysázeno 6500 smrků, 600 ks javorů, 200 olší a 4 950 buků. Kolem vysázených listnáčů byly budovány oplocenky proti okusu zvěří a provedlo se ožínání trávy.


- Rekonstrukce vedení NN na Polomsku.
V měsíci dubnu byla obec požádána fy Jihomoravská energetika o souhlasné stanovisko k připravované rekonstrukci vedení NN v místní části Polomsko. Byly zde nahrazeny holé vodiče NN za vodiče chráněné. Požádali jsme také o rozšíření veřejného osvětlení i na tuto samotu. Veřejné osvětlení bylo instalováno ke spokojenosti obyvatel Polomska. Obec hradila pouze nákup světel veřejného osvětlení.

- Rekonstrukce chodníku od kapličky sv.Anny po kříž na Páně.
V měsících květen a červen byl firmou Akord z Kelče zhotoven chodník od kapličky na Pán ke kříži chodník ze zámkové dlažby. Celková hodnota provedeného díla činí 451 062,-Kč

      


Na tuto akci jsme získali od Zlínského kraje dotaci ve výši 225,000,- Kč. Naši pracovníci zde prováděli jen přípravné práce a rovnání svahu u kříže, včetně odvodnění drenáží z pole.
- Oprava střechy nad Hostincem na Rozcestí
V červenci byla zahájena oprava střechy na Hostinci na Rozcestí. Celá střešní konstrukce byla zpevněna výměnou vadných částí krovu a opatřena novou střešní krytinou - pálenou taškou Tondach
Opravu prováděla stavební firma z Hranic Jaroslav Skácel.
Celkové náklady na opravu střechy činily 895 641,-Kč. Na tuto opravu střechy přispěl Krajský úřad z fondu obnovy venkova dotací částkou 300 tis. Kč a finanční pomocí ve výši 250 tis. Kč, která musí být vrácena do 2 let. 1 částky do 31.3.2006 a druhá polovina do 31.3.2007.Všechny práce byly ukončeny a předány v dobré kvalitě dne 22.8.2005. Na střešní krytinu je záruka 50.let.- Rekonstrukce podlahy garáže v hasičské zbrojnici.
V srpnu byla zahájena rekonstrukce podlahy v hasičské zbrojnici. Důvodem byla skutečnost, že obec získala bezúplatně použité hasičské vozidlo T - 815. Toto vozidlo je oproti staré T 148 o asi 20 cm vyšší. Proto bylo nutno provést snížení podlahy v garáži hasičské zbrojnice, což znamenalo rozbití podlahy, odvezení přebytečné hlíny, byla rozprostřena drenážní vrstva štěrku, na tuto vrstvu byl položen hrubý kámen, pletivo a nakonec zhotoven podkladní beton.
Byla provedena izolace z asfaltových pásů a zhotoven vyspádovaný beton. Před hasičskou zbrojnicí byla položena chránička pro nově připravovanou rekonstrukci vodovodní sítě v obci.
Všechny tyto práce provedli naši pracovníci.
Koncem měsíce září provedl pan Pavel Střítezský z Loučky pokládku terasové dlažby od firmy Cidemat Hranice. V současné době je již prostor před hasičskou zbrojnicí vydlážděn ze zámkové dlažby.


Oprava varhan v naší místní kapli.
Z důvodu špatného technického stavu varhan v naší místní kapli byla navržena jejich generální oprava. Zastupitelstvo obce s opravou vyslovilo souhlas a schválilo finanční příspěvek na opravu ve výši 108 tis. Kč. Opravu varhan provádí firma Grygar z Brodku.
Nejprve však bylo nutno provést opravu vlhkých zdí, včetně oprav prasklin v omítce. Tyto stavební práce provedla firma Lars Krhová, a to ve velmi krátkém termínu.
V sobotu 1. října skupina našich občanů pod vedením pana Pavla Marečka č. 25 postavila pro malíře v celém prostoru kaple trubkové lešení.
Kapli vymalovala firma Žalmánek z Kelče.
Po těchto nezbytných pracích budou instalovány varhany, a to v termínu do 31.10.2005 .

      


Ukončení činnosti svazku Ves Gas /sdružení pro plynofikaci Záhoří/

K 31. 10. 2005 bude ukončena činnost svazku obcí pro plynofikaci Záhoří. Na závěrečné valné hromadě byl jmenován likvidátor, který provede příslušné právní úkony, aby sdružení bylo vymazáno z rejstříku. Zbylé finance budou podle schváleného klíče /počtu obyvatel / přerozděleny jednotlivým obcím sdružení.

Oslava dne matek
Druhou neděli v měsíci květnu, byla v našem farním kostele v Loučce malá děkovná oslava k příležitosti dnu matek. Děti z Kunovické školy a farní schola poděkovali písničkami, básničkami a scénkou našim maninkám za lásku, obětavost a všechnu práci pro jejich šťastné mládí.
Sportovní úspěch družstva žen SDH
V letošním roce se družstvo žen SDH ve složení Miroslava Gábová, Lenka Kuchaříková, Ludmila Gábová, Ivana Křižanová, Věra Víchová, Marie Hermanová, Věra Pavelková opět zapojilo jako každý rok do soutěže Extraliga ČR v požárním útoku. Letos se zúčastnily 14 kol soutěže, které se konaly na různých místech republiky. V tabulce této soutěže se držely na předních příčkách a nakonec svými vynikajícími výkony porazily všechny své soupeřky v republice a zaslouženě se umístily na 1. místě.
Jako vítězky Extraligy ČR byly hejtmanem Zlínského kraje pozvány na soutěž "O pohár hejtmana Zlínského kraje", která se konala v Horním Lidči dne 9. září 2005. Zde opět vzorně reprezentovaly naši obec a s časem 18,16 sec. s přehledem zvítězily.
Mimo soutěže Extraligy se také zúčastňovaly pohárových soutěží v okolí, na kterých se umísťovaly vždy na 1. místě.
Rekord letošní sezony vytvořilo družstvo na pohárové soutěži v Horní Bečvě - čas 16,99 sec.


Vítězné družstvo žen s trenérem p. Vl. Gábou


V letošní sezoně začalo také cvičit družstvo mužů ve složení Tomáš Gába, Lukáš Bartek, Vladimír Zajíc, Pavel Dohnal, Jan Frýdek, Petr Kuchařík Radim Škařupa, Martin Jiříček pod vedením p. Vladimíra Kuchaříka. Družstvo se taktéž zúčastňovalo pohárových soutěží i soutěže Extraliga ČR. Svými dobrými výsledky a stále se zlepšujícími výkony se umístili v polovině závodního pole celorepublikové soutěže Extraliga ČR. V okrskovém kole v požárním útoku v Brankách n. Mor. dokonce zvítězili.
I N F O R M A C E- z matriky z Loučky o občanských průkazech:
Občané, kteří jsou narození před 31. 12. 1935 a pokud mají v občanském průkazu razítko platnosti "bez omezení", nemusí si vyměňovat nové průkazy.

Občanské průkazy vydané od 1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 jsou platné a není důvod pro jejich výměnu. Přestože mají chybný francouzský text /nesprávný sklon čárky nad písmenem "e"/ jsou notifikovány, což znamená, že je možné používat je k cestám do státu Evropské unie.

Občanské průkazy, vydané od 1. září 2005 do 8. září 2005 je nutné vyměnit. Podle oznámení Státní tiskárny cenin, s.p. byla výroba občanských průkazů, které odpovídají vzoru podle aktuální notifikace, zahájena dnem 9. září 2005 a tedy že občanské průkazy, vyrobené od tohoto data je možné vydávat občanům a jsou platné.

- o odpadech
Koncem měsíce dubna byl v obci přístaven kontejner na velkoobjemový odpad. Odpadu bylo celkem 2 kontejnery o hmotnosti 4,00 T. Nutno sdělit, že odpad obsahoval i vytřiditelné složky, které mohly být zužitkovány ekologicky a racionálně pro obě strany.
Dne 17. 9. 2005 proběhl v naší obci sběr nebezpečného odpadu - celkem 840 kg elektrotechnického odpadu, 16 ks lednic a 1240 kg opotřebovaných pneumatik

- pozvánka na lampionový průvod
Ve čtvrtek dne 27. října 2005 bude již tradičně v naší obci uspořádán "Lampionový průvod". Sraz účastníků je v 17,00 hod. před prodejnou Jednota. Průvod bude zakončen u pomníku padlých z 1. světové války ohňostrojem.

- pozvánka na "přátelské setkání s důchodci"
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s OÚ pořádá společenskou akci pro důchodce, která se uskuteční v neděli dne 6. listopadu 2005 v sále Hostince Na Rozcestí. V kulturním programu vystoupí děti z naší mateřské a základní školy, k tanci i poslechu zahraje p. Alena Valová a spol. z Rožnova p/R. Občerstvení je zajištěno, srdečně zveme všechny důchodce, aby se přišli pobavit v co nejhojnějším počtu.

- vítání občánků
V neděli 23. října byli při slavnostním aktu v pěkném prostředí naší mateřské školy přivítání do společenství obce tito noví občánci :
Nicolas Dohnal, čp. 198
Markéta Bušová, čp. 177
Kateřina Frkalová, čp. 107
Tereza Gregušová, čp. 70
Simona Páníková, čp. 174
Jakub Sýkora, čp. 101
Jana Charlie Žídková, čp. 60
David Machačík, čp. 182

- ze Základní školy Kunovice

Slavnostní zahájení nového školního roku

Uteklo to jako voda… Prázdninový čas her a lenošení opět vystřídaly školní povinnosti. 1. září se budovou školy opět rozezněl zvonek, aby přivítal 41 žáků základní a mateřské školy. Zahájení nového školního roku 2005/2006 uvedla ředitelka školy krátkým projevem. Žáky přišel pozdravit také zástupce starosty OÚ Kunovice, pan Josef Hruška.
Slavnostní atmosféru podtrhlo také uvítání nových prvňáčků doprovázených svými rodiči a prarodiči. Noví žáci školy obdrželi uvítací list jako památku na první školní den ve svém životě.
Poslední tečkou celého slavnostního aktu bylo zazvonění keramickým zvonem vyrobeným specielně pro kunovickou školu keramikem panem Karlem Hauserem z Valašského Meziříčí.      


Žáci školy přivítali podzim

Už je tady… Kdo? No přece podzim!
Kunovičtí školáci a předškoláci jej přivítali spolu se svými rodiči a prarodiči soutěží v pouštění draků. 2.ročník Drakiády se uskutečnil 8. října v prostorách letiště ZD Kelč.
Počasí soutěžícím přálo. Větřík pofukoval tak, jak měl, sluníčko se na všechny usmívalo. Letové podmínky byly dobré. 23 závodníků soutěžilo v sedmi kategoriích. Nejlepší z nich byli oceněni čokoládovými medailemi.
Radost z hezky prožitého sobotního odpoledne měli všichni - soutěžící i organizátoři. A to bylo hlavním smyslem celé této akce. Ukázat, jak je možné zastavit se uprostřed všedních dnů, zapomenout na starosti a jen tak si užít toho hezkého, co život přináší…

Mgr. Irena Cmerková, ředitelka školy

Zpět