Zpravodaj obce KunoviceObecní Úřad Kunovice


ZPRAVODAJ

Obce Kunovice

Léto 2004
U s n e s e n í

z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. června 2004


ZO schvaluje :
11/1     podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 20 odst. 7 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání pro zpracování změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Kunovice v rozsahu dle bodu č. III. obsahu.
11/2podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle § 20 odst. 7 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání pro zpracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunovice v rozsahu dle bodu č. III. obsahu.
11/3žádost o udělení výjimky v počtu žáků v ZŠ Kunovice
11/4rozpočtové opatření na r. 2004 - pol. 4122, UZ 33245......+5 tis. Kč
§ 3113, pol. 5331, UZ 33245......-5 tis. Kč
11/5vyhlášení konkursu na ředitele ZŠ Kunovice
11/6návrh cen na vyřazený majetek
 
ZO bere na vědomí :
11/7splnění usnesení z minulého ZO
11/8informaci
- místostarosty o provedených pracích v obci
- starosty o možnosti odkoupení vyřazeného obecního majetku
- starosty o kolaudaci sociálního zařízení v Hostinci na Rozcestí
- místostarosty o volbách do Evropského parlamentu dne 11. a 12. 6. 2004
11/9upozornění místostarosty na končící lhůtu splatnosti poplatku za odvoz TDO (do konce června) a na nutnost uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa
11/10zprávu rady školy
11/11připomínku p. Blinky L. na kvalitu podloží rekonstruovaného chodníku u silnice II/150
11/12připomínku p. Hrušky J. čp. 1 na špatný stav kanálu u jeho RD

U s n e s e n í

z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. srpna 2004


ZO schvaluje :
12/1kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO s tím, že nebyl splněn bod - oprava kanálu u čp. 1 - oprava přesunuta do měsíce srpna
 
ZO bere na vědomí :
12/2 informaci p. Novosada :
- o změnách v ZŠ Kunovice, o výsledku konkursu, který proběhl v 6. a 7. měsíci - nová ředitelka ZŠ Mgr. Cmerková.
- doposud nedošlo k předání povinné dokumentace a majetku v ZŠ z důvodu výhrad nové ředitelky, které předala písemně obci
12/3 zprávu p. Vašíčka, předsedy fin. komise, o plnění rozpočtu za I. pol. 2004
12/4 informaci p. Hrušky, místostarosty, o záměru obce, odkoupit část pozemku ve vlastnictví p. Hrušky, čp. 97 za účelem zřízení vjezdu na parkoviště u hřbitova
12/5 informaci p. Hrušky, místostarosty, o zhotovení chodníku okolo čp. 28, 72, 97 - starosta obce určuje p. Hrušku, místostarostu, přípravou jednání s dotčenými
12/6 připomínku p. Gáby, čp. 71, na malý tlak vody na horním konci obce
12/7 požadavek p. Gáby, starosty SDH, na doplnění hasičské výzbroje
Dnem vstupu do Evropské unie dne 1. května 2004 nás všechny čeká mnoho změn - v ekonomice, turistice, ale i v běžném životě, které nás více či méně ovlivní. Každý víme jak důležité jsou osobní doklady. Proto pár základních informací změnách a výhodách používání osobních dokladů po vstupu do EU.

Občanské průkazy - mohou naši občané používat při cestách na území všech států EU. Nemusí vozit pas. K prokázání totožnosti nebude ještě nutné mít průkaz nového typu, který obsahuje strojově čitelnou zónu. Od 1. ledna 2006 by však každý občan již neměl mít průkaz bez strojově čitelné zóny.

Cestovní pas - Pasy musí používat občané při cestách mimo evropskou únii. Cestovní pasy se znaku evropské únie budou vydávány do jednoho roku po vstupu do EU.

Řidičské průkazy - Každý stát EU, je povinen uznat řidičská oprávnění vydaná v jiných zemích EU. Podmínky vystavení řidičských oprávnění jsou řízeny legislativou země, v níž jsou vydávány. Proto se mohou stát od státu lišit, (některé ze států, žádají například dokument o registraci automobilu, apod.). Dnem vstupu do EU, začaly být vydávány tzv. evropské řidičské průkazy.


Evropská únie má několik vrcholných institucí,které řídí její vnitřní život.
- evropský parlament - česko bude zastupovat 24 poslanců.
- evropská komise - česko má zástupce - Pavel Telička.
- evropská rada - zastupuje hlava státu.
- evropský soudní dvůr - česko bude mít jednoho zástupce.


    


Obecní úřad v měsících duben a květen zajišťoval výsadbu lesních stromků na obecní parcele nad rybníkem. Bylo zde vysázeno celkem 7740 kusů buku, 2580 kusů javoru, 2580 kusů jasanu, 850 kusů jedlí a 9680 kusů smrku. Mimo našich pracovníků, nám z výsadbou pomohli jeden den sportovci, jeden den hasiči a jeden den myslivci. Byla kolem listnáčů zhotovena oplocenka z pletiva o celkové délce 810 bm, proti okusu stromků lesní zvěří. Na všech parcelách z vysazenými lesními stromky v letech 2002, 2003 a 2004, byla provedena první seč.

V polovině měsíce května nastoupila stavební firma Kuchno na rekonstrukci chodníku kolem silnice II/150. Tato firma vyšla jako vítěz z nabídkového zadání na tuto stavbu. Bylo dohodnuto, že vlastními pracovníky provedeme opravy kanalizačních komor K1 a K2 u silnice, odvoz obrubníků, osazení odvodňovacíchmřížek na chodníku a vtoky do kanalizace. Dále naši pracovníci odbourávali přebytečný beton ze základů a likvidovali madlo. Byla provedena kontrola stávající kanalizace a opraveny všechny původní šachty. U kapličky bylo provedeno napojení odvodnění povrchových vod, které přitékají od prodejny Jednota. V současné době na této akci se provádějí dokončovací práce a terénní úpravy. Akce by podle smlouvy měla být dokončena do 15. září tohoto roku.
Pracovníci na obci provedli před poutí druhý pokos zelených ploch v obci a na hřbitově. Na naši pouť, přijely zábavné atrakce z Prostějova od soukromé firmy Fink. V letošním roce nám nevyšlo počasí, neboť celý týden včetně neděle pršelo.
Odpady v obci

Do konce měsíce června měly být všemi trvale bydlícími spoluobčany zaplaceny poplatky za sběr, třídění, likvidaci a odvoz odpadů z obce. Jsou ještě jedinci, kteří doposud tak neučinili.
Byl v měsíci květen proveden sběr nebezpečných odpadů. Byly z obce odvezeny obaly od škodlivin, akumulátory, elektroodpad, zářivky, postřiky, léky, motorový olej. Z naší obce tento druh odpadu odváží firma Biopas z Kroměříže. Další odvoz nebezpečných odpadů předpokládáme v měsíci září nebo říjen.
Běžný domovní odpad je odvážen každé sudé pondělí firmou A.S.A. do Bystřice pod Hostýnem Tříděný odpad plast a sklo je odvážen technickými službami z Valašského Meziříčí.
Ten se odváží na základě telefonického požadavku z obecního úřadu. Nutno ještě Vás požádat o mačkání plastových lahví před vložením do kontejneru. Tímto se lahví vejde podstatně více do kontejneru.
Železný odpad je z obce odvážen na jaře a na podzim každého roku firmou z Bystřice pod Hostýnem. Kontejnery na železo jsou umístněny mezi čp. 99 a 124.
Škola

Opět nám skončil školní rok, děti i učitelé si užívají zasloužených prázdnin. Přesto v obci Kunovice na základě rozhodnutí zastupitelstva jmenoval starosta obce konkursní komisi dne 10.6.2004, která dle vyhlášky vyhlásila konkurz na funkci ředitele naší základní školy. Tato komise složená ze zástupce obce, školní rady, pedagogického sboru, kraje, školní inspekce, pověřeného úřadu, stanovila kvalifikační požadavky na funkci ředitele. Přihlášky bylo nutno zaslat do 30. června. 2. července zasedala konkurzní komise a konstatovala, že přihlášku na konkurz na funkci ředitele podala jedna zájemkyně. Komise konstatovala, že přihláška je úplná a splňuje podmínky a kvalifikační předpoklady na funkci ředitelky naší školy. Je předpoklad, že nový školní rok zahájíme pod vedením nové paní ředitelky.
V pondělí 19. července zasedala komise a vybrala paní Mgr. Irenu Cmerkovou za ředitelku naší Základní školy v Kunovicích.

V současné době se u školy provádí oprava vstupních schodů do budovy a oprava rozpadlého chodníku do kuchyně naší školy. Práce jsou prováděny našimi pracovníky. Je naší snahou ukončit stavební práce do začátku školního roku.    

Tvorba krajiny - pozemkové úpravy

Zastupitelstvu byl doručen dopis od mysliveckého sdružení, na vyměření původních cest, rozparcelování velkých celků a.p.
Krajina v naší republice - v regionu prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem, na kterém se podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy. V důsledku velkoplošného obdělávání půdy pak došlo k zániku polních cest, přirozených přírodních a krajinotvorných prvků. Došlo k narušení ekologické stability krajiny, k devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, narušení krajinného rázu. Přetrvávající roztříštěnost parcel komplikuje realizaci půdoochranných, ekologických i krajinotvorných opatření. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy, které jsou chápány jako nástroj vytváření podmínek pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině a omezení eroze.

Pozemkové úpravy řeší komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo se dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití a vytváří se podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se zajišťují pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability krajiny.
Pozemkové úpravy jsou vždy velkou šancí pro řešené území jak vhodně uspořádat vlastnické vztahy k pozemkům. Jsou taky velkou a historickou šancí taky pro krajinu.

Obec Kunovice již dvakrát žádala pozemkový úřad ve Vsetíně o provedení těcht o pozemkových úprav. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla naše žádost odložena na pozdější termín.    


Dne 13. července navštívila naši obec komise pro hodnocení obcí, které se přihlásily v letošním roce do celostátní soutěže o nejlepší vesnici roku.
Komise hodnotila - celkový vzhled obce, údržbu zeleně a její novou výsadbu v obci, činnost spolků, spolupráci se školou, činnost obecní knihovny, plnění akcí programu obnovy venkova, činnost a spolupráci v mikroregionu, hodnotila schválený územní plán.    

Malá připomínka!

Do kontejnerů na plast jen čisté a pomačkané nádoby !
Do popelnic jen vytříděný odpad !

Prodej použitých a přebytečných věcí.

Likvidační komise jmenovaná starostou navrhla prodej a stanovila ceny použitých a přebytečných věcí našim občanům. Informace na obecním úřadě.

Nabídka dřeva:
Firma ALLWOOD a.s. nabízí ve svých prodejních střediscích Studenec, Šumná, Rajnochovice, Ptení a Bystřice pod Hostýnem prodej palivového dříví, štěpků, kůry a pilin.
Informace :

  • Rajnochovice - 573391132-3
  • Bystřice pod Host. 573378462 / - 471  • Zpět