Zpravodaj obce KunoviceObecní Úřad Kunovice


ZPRAVODAJ

Obce Kunovice

Léto 2006
U s n e s e n í

z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konané dne 12. 4. 2006


ZO schvaluje :
26/1     rozšíření programu o projednání dopisu manželů Slavíkových a Ovčačíkových
26/2pronájem prodejny potravin v čp. 142 p. Ludmile Šindelkové za nájem ve výši 2 650,- /měsíc
26/3podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 1 územního plánu sídelního útvaru Kunovice v předloženém rozsahu
26/4podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunovice v předloženém rozsahu.
26/5pronájem obecního hostince p. Antonínu Minářovi, Kunovice čp. 80 od 1. 5. 2006 - výše nájmu 5 tis.Kč/měsíc
26/6prodej obecního pozemku p. č. 935/18 o výměře 56 m2 za odhadní cenu ing. Miroslavu Orlovi, čp. 140
26/7prodej obecního pozemku p.č. 57/5 o výměře 53 m2 za odhadní cenu p. Danuši Bartkové, čp. 104
26/8rozpočtové opatření č. 2/2006 dle přílohy
26/9zapůjčení kontejneru na stavební odpad p. Janě Žídkové, Kunovice č. 60, od 1. 5. 2006 do 31. 7. 2006 zdarma ale s podmínkou, že nebude umístěn na obecním pozemku
26/10odpověď na dopis manželům Slavíkovým a Ovčačíkovým
 
ZO nesouhlasí :
26/11S úplným uzavřením místní komunikace mezi RD čp. 60 a čp. 10 od 1.5.2006 do 31.7.2006. ZO trvá na průchodnosti chodců a průjezdnosti jednostopých vozidel
 
ZO vyhlašuje :
26/12závaznou část změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Kunovice obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
26/13závaznou část změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunovice obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
ZO bere na vědomí :
26/14vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhodnocení připomínek a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení v předloženém rozsahu (týká se změny č. 1 ÚPnSÚ Kunovice)
26/15vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhodnocení připomínek a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení v předloženém rozsahu (týká se změny č. 2 ÚPnSÚ Kunovice)
26/16plán postupu, rozdělení a rozsahu prací na křižovatce u hostince
26/17výsledek kontroly hospodaření obce za r. 2005, provedené pracovníky K.Ú.
26/18návrh postupu při prodeji palivového dříví z obec. lesa drobným odběratelům
26/19připomínky občanů
U s n e s e n í

z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice ze dne 7. června 2006


ZO schvaluje :
27/1     program zasedání včetně rozšíření programu o body 16 - 20
27/2návrhovou komisi ve složení : předseda -Suchánek P., členové - Gába Vl., Novosad J.
27/3ověřovatele zápisu : Vašíček M., MUDr. Sehnal J.
27/4Bezúplatný převod vojenského materiálu na obec podle zákona č.219/2000 Sb, § 22 dle přiloženého seznamu
27/5dohodu o užívání obecního pozemku p.č. 1530/3 a 1530/4 o výměře 8024 m2 SDH pro sportovní a cvičební účely
27/6celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Kunovice za rok 2005 včetně zprávy kontrolního oddělení Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 s výhradou nedostatků méně závažného charakteru, uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření, včetně přijatých opatření
27/7rozpočtové opatření č. 3/2006 v souvislosti s výdaji na volby do PS ČR dle přílohy
27/8převod částky 30 tis. Kč do Základní a mateřské školy Kunovice na odstranění závad, zjištěných při kontrole SIBP
27/9prodej obecního pozemku p.č. 57/3 před RD čp. 170 za odhadní cenu dle znaleckého posudku č. 94/2006 p. Františkovi a Marii Vrajovým, čp. 170
27/10záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1684/1 před RD čp. 96 s podmínkou, že mezi prodávaným pozemkem a MK zůstane 2 m obecního pozemku pro případné vybudování chodníku
27/11zapojení obce Kunovice do nově vznikajícího mikroregionu a pověřuje starostu obce dalšími jednáními
27/12obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a ukončení veřejnosti přístupných (sportovních, kulturních, aj.) podniků k zajištění veřejného pořádku
 
ZO neschvaluje :
27/13Odprodej obecního pozemku p.č. 47/2 před RD čp. 110 p. Vl. Škařupovi na stavbu garáže
27/14pronájem pozemku p. č. 422 p. Vl. Škařupovi, čp. 110, a nabízí k užívání část pozemku p.č. 741/1
27/15Návrh stavební komise na řešení místní komunikace mezi RD čp. 40 a 41
 
ZO ukládá :
27/16stavební komisi znovu prověřit a navrhnout řešení MK mezi RD čp. 40 a 41 dle zákona o komunikacích
T - do 2. 8. 2006
Zodpovídá : předseda st.komise
 
ZO zmocňuje :
27/17starostu obce Petra Marečka k požádání kontrolního oddělení KÚ Z.K. o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
 
ZO bere na vědomí :
27/18zprávu Mgr. Cmerkové, ředitelky ZŠ, o činnosti ZŠ a MŠ v roce 2005 a 2006.
27/19informaci p. J. Novosada, předsedy Rady školy, o kontrole SIBP v Základní a mateřské škole v Kunovicích.
27/20informaci místostarosty o průběhu rekonstrukce křižovatky
27/21informaci zástupce fy Ventureal o možnostech zřízení větrných elektráren v katastru Kelečska
Ihned po roztání sněhu jsme se zaměřili na včasný úklid posypového materiálu po dlouhé zimě.. Přibrali jsme na práci u obecního úřadu nezaměstnané, kteří byli vedeni na pracovním úřadě. Jedná se o 5 pracovníků. Bylo provedeno ošetření keřů, úklid trávníků od psích extrementů. Dále se pracovníci zapojili do prací spojených s rekonstrukcí křižovatky. Jednalo se o vytrhání všech starých obrubníků v křižovatce,provedení napojení odpadních vod z komunikace u kaple a z Hruštice, osazení žulového vodícího proužku. osazení nových obrubníků v křižovatce a na sinici k pomníku z II svět. války,prostory pro budoucí zeleň v křižovatce.

    


Vzpomínková akce při příležitosti 125 výročí nar, prof. Rudolfa Haši.
Dne 31. března v předvečer 125 výročí narození našeho rodáka prof. Rudolfa Haši, byla uspořádána vzpomínková slavnost, při které byla založena výsadba aleje prof. R. Haši pod Drahama u potoka Komárník. Tři vzrostlé lípy věnovala společnost "Lesy a statky T. Bati" a tyto byly slavnostním aktem za dohledu zástupců Lesů ČR, Vysoké školy zemědělské z Brna, Společnosti pro naplnění odkazu prof. R. Haši a občanů Kunovic vysázeny pro budoucí a nehynoucí památku našeho prof. R. Haši. Pak se všichni účastníci sešli v místní kapli , kde důstojný pan Mgr. Piotr Wardecki sloužil mši sv, za doprovodu trubačů z Vojenských lesů a statků z Lipníka nad. Bečvou.

    


Práce v lese.
Po dlouhé zimě společnost " Lesy a statky T. Bati zalesnili svými najatými pracovníky mýtinu v Sýkorci o výměře 1.88 ha. Na tuto výměru je vysázeno 1200 buků, 2900 ks. smrků, 100 ks. jedlí a 800 ks. javorů. Výsadbu provedli pracovníci obce Branky v dobré kvalitě.

Den matek.
Druhou neděli v měsíci května proběhla oslava dne matek v našem farním kostele. Děti ,.přítomné farní společenství, důstojný pan farář našim maminkám za jejich krásný životní úděl,hodně zdraví, Božího požehnání a radosti ze svých dětí, vnuků a pravnuků.

Vítání občánků
V neděli 2. dubna uspořádal sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadě vítání nových narozených občánků do společenství obce. Celkem se tohoto slavnostního aktu zúčastnilo 7 rodin se svými narozenými dětmi. Děti z mateřské školy svou kulturní vložkou obveselily všechny přítomné, rodiče se zapsali do pamětní knihy a připili na zdraví a dlouhá léta našim novým spolu občánkům.Poštovní schránky
Letošní volby opět potvrdily skutečnost,že některé naše rodinné domky mají velmi špatné poštovní schránky pro uložení pošty, případně volebních lístků. Volební lístky se mohou ukládat do schránek pro poštu, proto si volební lístky nezaslouží být cpány do různých ruliček, škvír ve dveřích a vratech a podobně.

Volby do poslanecké sněmovny
V pátek 2.června a v sobotu 3. června proběhly v naší obci volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve volebním okrsku Kunovice je ke dni voleb 511 voličů. Byly vydány 4 voličské průkazy, jeden volič zapsán do zvláštního seznamu. Celkem se zúčastnilo voleb 354 voličů, tj. 70 %

Strana zdravého rozumu 3 hlasy Balbínova poetická strana 1 hlas
Koruna česká 1 hlas ODS 81 hlasů
ČSSD 120 hlasů SNK 3 hlasy
Moravané 3 hlasy Strana zelených 14 hlasů
KSČM 54 hlasů KDU - ČSL 72 hlasů
Nezávislí demokraté 1 hlas Strana rovnost šancí 1 hlas
Svatodušní piknik.
V neděli na svátek sv. Ducha byl uspořádán v chatě v Hůře svatodušní piknik spojený z obnovenou tradicí smažení vajec. Vstup byl volný. Bylo nutno přijít s dobrou náladou. Zúčastnilo se 15 spoluobčanů a hostů

    


Hasičský den
Naši místní hasiči uspořádali na cvičišti v Babicích pro naše školáky ze základní školy hasičský den. Ráno, když pršelo, navštívili hasičskou zbrojnici ve Valašském Meziříčí, kde jim byly předvedeny prostředky pro zdolávání požárů, různých živelních pohrom a.j.Po skončení přehlídky se přemístili do Babic, kde jim předvedli ukázky naší obecní techniky..Došlo i na hry a malé pohoštění. Hasičský den se vydařil.

    


Započaté úpravy ve školní zahradě.
Na základě kontroly byly započaty práce na odstraní závad. Ze školní zahrady je nutno odstranit staré houpačky, skluzavku, prolézačku, neboť nevyhovovala současným bezpečnostním normám. Odstranění provedl pan Ladislav Juříček a Josef Škařupa. Za provedenou práci jménem školy děkujeme. Nadále nás čeká práce s pískovištěm,vyplnění dopadových ploch a.j.

Pohádkový les.
V sobotu dne 10.6.2006 uspořádala a MŠ Kunovice pro děti obce již II. "Pohádkový les." Rodiče s dětmi si prošli pohádkovou trasu, kde je u jednotlivých stanovišť vítaly pohádkové bytosti. U popelky pomáhaly přebírat hrách s fazolemi, potom hloupému Honzovi poradily, aby se nedostaly k čertům do pekla, splnily jejich čertí úkol, vodníkovi pomohly pochytat rybičky, nebály se prolézt strašidelným tunelem....
I když nám počasí moc nepřálo, tak ani studený vítr neodradil děti od splnění jejich úkolů, za které byly odměněny sladkou odměnou.
Pohádková trasa končila u myslivecké chaty, kde si rodiče s dětmi opekli buřtíky a vesele se diskutovalo
Pohádkové bytosti se zase proměnily ve školní děti, kterým nezbývá než poděkovat za jejich trpělivost a snahu potěšit jiné děti.
Pevně věříme, že příští rok se znovu sejdeme a ještě ve větším počtu a hlavně nám snad bude přát i sluníčko.

Korina Skýpalová - vychovatelka ŠD

    

V úterý 20. června navštívila obec komise z kraje a zástupců obcí , aby hodnotila naši obecní iniciativu v oblasti péče o zeleň ,opravy komunikací,knihovnu, ochranu životního prostření, život v obci, angažovanost spolků o obecní dění, územní plán a rozvoj obce v následujících letech. Zástupci obce byla komise seznámena s plněním úkolů rozvoje obce .pak navštívili základní školu, kapli se hřbitovem, prohlédli si obec.


Rádiový orientační běh v Kunovicích
V jarních měsících se členové klubu zúčastnili mistrovství republiky na dlouhé trati v Bzenci a mezinárodního přeboru České a Slovenské republiky na Dušné u Vsetína. Spolupořádali meziokresní přebor okresů Vsetín a Olomouc ve Šternerku. Uspořádalo místní přebor a několik soustředění v rámci tréninku.
Mezinárodní mistrovství na Dušné bylo uspořádáno v kopcovitém, dosti náročném terénu a nebýt technické závady obuvi Jana Frýdka, mohl zopakovat loňské první místo. Umístil se v silné mezinárodní konkurenci na druhém místě se ztrátou necelých dvou minut za vítězem. Sedmé místo Víta Pánika bylo v daném závodě velmi pěkné.
Spolupořádali jsme spolu s místními hasiči dětský den v Babicích pro děti ZŠ Kunovice a někteří členové se zúčastňovali soutěží místního sboru dobrovolných hasičů, kde jsou rovněž členové, a někdy si nevedli špatně.
V současné době se plně zaměřujeme na přípravu a účast na vrcholových soutěžích, tj. Mistrovství ČR dospělých na Tesáku a dětí v Pardubicích, a doufáme, že navážeme na dobré výsledky minulých let.

Pavel Frýdek

Včelaři v obci.
Pozdní jaro , bylo příčinou špatného přezimování naších včel. Byl 20% úhyn a ještě další včelstva byla velmi početně slabá. Přesto dva z našich včelařů kočovali do porostu řepka a to MUDr. Josef Sehnal a Jos. Hruška.. Celkem s 30 včelstvy.

Důležité !!!!
Od 1 července bude mít transformovaná Severomoravská energetika tyto čísla:
Číslo zákaznické : 840 840 840
Číslo poruch: 840 850 860
Prioritní /nadřazená/ linka: 840 114 411 - ! nutná registrace. www.cez@cez.cz

Poplatek za odvoz odpadů za rok 2006 - upozornění !!!!!
Upozorňujeme občany, že dne 30. června 2006 vypršela splatnost poplatku za odvoz odpadů za rok 2006!!! Kdo svou povinnost doposud nesplnil, ať tak učiní v co nejkratším termínu.!!! Změna otevírací doby na poště v Loučce od 1. července 2006 !!!

Pondělí 8.00 - 10,00 11,30 - 12,00 15.00 - 16,00
Úterý 8,00 - 10,00 11,30 - 12,00 15,00 - 16,00
Středa 8,00 - 10,00 11,30 - 12,00 15,00 - 17,00
Čtvrtek 8,00 - 10,00 11,30 - 12,00 15,00 - 16,00
Pátek 8,00 - 10,00 11,30 - 12,00 15,00 - 16,00


Sdělení úřadu práce ve Vsetíně !!!

Ke dni 1. července 2006 vznikají na úřadech práce pracoviště " Lékařské posudkové služby - LPS. Úřad práce zřizuje pro okres Vsetín pracoviště "Lékařské posudkové služby ve Valašském Meziříčí na adrese Ú.P. Zašovská 784 757 01 Valašské Meziříčí.

Zpět