Zpravodaj obce KunoviceObecní Úřad Kunovice


Předvánoční

ZPRAVODAJ

Obce Kunovice
U s n e s e n í

z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14. prosince 2005


ZO schvaluje :
23/1     Program jednání včetně doplňků
23/2Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
23/3Výši poplatku za odvoz odpadu v r. 2006 - 330,-Kč/trvale přihlášenou osobu
23/4Návrh rozpočtu obce na r. 2006
23/5Rozpočtové opatření na r. 2005 dle přílohy
23/6Jmenování velitele SDH Kunovice p. Josefa Valucha
23/7Řád ohlašovny požáru obce
23/8OZV "Požární řád obce"
23/9Dodatek ke smlouvě s fy EKOKOM Praha o recyklaci odpadů
23/10p. Viléma Hrdličku, Kunovice čp. 184, jako přísedícího u Okresního soudu Vsetín na další volební období 2006-2010
23/11Prodej obecních parcel č. 1068/2, 1068/14, 1068/15 a 1068/16 o celkové výměře 389 m2
23/12Finanční příspěvek ZO ČSV na léčení včel ve výši 2500,- Kč
23/13Výjimku v počtu dětí v ZŠ Kunovice
23/14Jmenování inventurní komise pro rok 2005
 
ZO neschvaluje :
23/15Žádost p. Zdenka a Moniky Gregušových, Kunovice čp. 70, o prominutí popl. za odvoz odpadů pro roky 2003 - 2004
ZO bere na vědomí :
 
23/16Odpověď na dopis p. L. Hermanové, čp. 72
23/17Připomínku p. ing. Hrušky Jar. k větší informovanosti o odpadech
23/18Žádost o finanční příspěvek o pronájem pozemku SDH Kunovice
23/19Doporučení místostarosty na odstranění mandlu jako zdroje vlhkosti pro budovu OÚ
Předvánoční čas 2005
S příchodem prvních sněhových vloček, zdobením adventních věnců, s předvánočním zdobením stromů, připravujeme pro Vás zpravodaj, co jsme udělali v dlouhém a suchém podzimním čase. Do konce měsíce října pracovalo na obci 7 pracovníků, do konce listopadu 3 pracovníci a v prosinci již pracuje na obci jen jeden pracovník. V tomto období bylo provedeno v lese ošetření smrků a listnáčů proti okusu zvěří, zhotovena oplocenka u Vlčince, proveden postřik proti okusu v lokalitě"Náměrka". Bylo položeno kanalizační potrubí od kaple po has. zbrojnici, včetně veškerého napojení rodinných domků a obecních budov.

Setkání se seniory obce.
V neděli 6.listopadu v odpoledních hodinách jsme se sešli s našimi důchodci na společném setkání, které nám přišly zpestřit děti z naší obecní školy. Po skončení jejich vystoupení zpívala pak paní Valová k poslechu i k tanci. Setkání se seniory se vydařilo a spokojení naši spíše narození spoluobčané se za soumraku rozcházeli do svých domovů.

      


Oprava varhan - dokončení
Jak bylo již vzpomenuto v minulém zpravodaji, oprava varhan dále pokračuje. Po vymalování celého vnitřku kaple bylo nutno ještě provést nátěr celé skříně varhan. Po důkladné vyschnutí nátěru bude firma Grygar z Prostějova stavět varhany. Z důvodu velkého pracovního vytížení to však bude až na počátku nového roku 2006


Poplatek za odvoz odpadů v r. 2006
Zastupitelstvo naší obce projednalo a schválilo na svém veřejném zasedání výši poplatku na jednoho trvale bydlícího občana v obci ve výši 330,- Kč v r. 2006.
Tento poplatek je splatný do konce měsíce června 2006. Po tomto datu může obec dle obecně závazné vyhlášky zvýšit případným neplatičům dlužnou částku až na trojnásobek, tj. 990,- Kč.

Úprava pet lahví před vhozem do kontejneru
Z důvodu hospodárného využití nádob na tříděné odpady Vás chceme požádat, abyste láhev před vhozením do nádoby, zmačkali nebo stlačili. Tímto společně docílíme hospodárného využití nádoby na tříděný odpad a my snížíme četnost odvozu obsahu těchto nádob. Děkujeme.!!!!

Cenové oznámení
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Oznamují změnu vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2006
Telegraficky z činnosti naší školy:
23. 10. 2005 děti mateřské školy svým vystoupením přivítaly nové občánky obce. 6. 11. 2005 žáci základní školy pásmem básniček a veselých scének vyloudily úsměv na tváři svých babiček a dědečků na jejich slavnostním setkání.
20. 12. 2005 v sále hostince Na Rozcestí proběhla tradiční Vánoční besídka žáků základní a mateřské školy.

      Pozvánka

Honební společenství v Kunovicích zve své členy - vlastníky půdy na členskou schůzi dne 26.12.2005 v 15.30 hod. v místnosti Hasičské zbrojnice
Občerstvení zajištěno mysliveckým sdružením " Podhůří " Těšíme se na Vaši účast.
Členové mysliveckého spolku" Podhůří KUNOVICE, děkují našim spoluobčanům za projevenou přízeň v letošním roce 2005 a zároveň přejí prožití pokojných a šťastných Vánočních svátků a v Novém roce 2006 pevné zdraví, hodně úspěchů v práci i v osobním životě.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční " Štěpánský hon",který bude ukončen přátelským posezením s pohoštěním v místnosti Hasičské zbrojnice Sraz účastníku honu je v 8 hodin na Hasičské zbrojnici.


Na zamyšlení
Při čekání na autobus Vám jistě napadne podívat se do našich čekáren. Tyto jsou vyšperkovány neslušnými nápisy a obrázky od našich dětí. Je potřeba si všímat co naše děti ve svém volnu dělají!

Skládky na obecních pozemcích. Připomenutí !!!
V obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích je umožněno za určitých a stanovených podmínek umísťovat skládky materiálu/písku,dřeva/ na obecních pozemcích. Toto se umožňuje na základě písemné žádosti a na dohodnutou dobu.

Čistota na našem hřbitově.
Naší snahou je nadále udržovat důstojný stav na našem obecním hřbitově. Najdou se však i takoví, kteří své odpadky neukládají na místa k tomu určená.

Vánoční výzdoba v obci.
Obec nechala vyzdobit na vánoční dobu před obecním úřadem a u kapličky sv. Anny smrky elektrickým osvětlením. Uplynulo jen málo času a našli se někteří, kterým to nedalo pokoj. Před obecním úřadem byly zcizeny, tak jako vloni, žárovky ze spodních pater stromku, u kapličky někdo zpřetrhal světelný řetěz. !!!Vánoční čas
V sobotu 17. prosince v budově naší Z.Š a v neděli 18. prosince v naší místní kapli uspořádali žáci hudební třídy pro naše spoluobčany adventní koncerty. Na koncertě předvedli žáci 23 skladeb světových mistrů pod vedením Mgr. M. Bubeníčka. Umění našich dětí pozorné obecenstvo odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.

      

Inzerce:
ČSOB Pojišťovna oznamuje, že od 1. ledna 2006 bude otevřena kancelář ve Valašském Meziříčí, ulice Sokolská 1268(budova Kredit,vedle ČSOB)
Provozní doba PO - Čt: 8 až 17 hod. V Pá - 10 až 14 hod
Co nabízí: Pojištění osob, domácností a nemovitostí, autopojištění, pro podnikatele a organizace, penzijní připojištění a stavební spoření.
ČSOB Pojišťovna se těší na Vaši návštěvu.

Ohlédnutí za rokem 2005 v Rádiovém orientačním běhu
Jako každý rok, tak i letos byla aktivita Sportovního klubu Rádiového orientačního běhu zaměřena na vrcholové závody tj. mistrovství ČR mládeže a dospělých. Uspořádali jsme rovněž místní a okresní přebor kterého se zúčastnili i závodníci okresu Nový Jičín. Aktivně jsme se zapojili do akcí místní školy, hasičů apod.
Mistrovství republiky dospělých se konalo v okolí Boskovic jako mezinárodní mistrovství ČR ve dnech 27 a 28.8. 2005. V silné konkurenci závodníků z Polska, Slovenska, Maďarska a celé české reprezentace ČR je umístění našich členů velmi dobré.
Jan Frýdek obsadil 8. místo, Jitka Frýdková 13. místo a Radim Škařupa byl 17. Mládež měla své mistrovství ČR ve dnech 16.- 18..9. 2005 v autokempu Zvůle u Jindřichova Hradce, kousek od Kunžaku. Tohoto přeboru se zúčastnili i závodníci ze Slovenska. Sobotní závod probíhal za vytrvalého deště, citelného chladu a v náročném terénu. Přesto umístění naších závodníků je velmi dobré. Vít Páník se umístil na 7. místě, Vojta Doležal obsadil 12. místo a Marek Poruba z Loučky skončil 12..
Kunovická výprava se rovněž zúčastnila prvního neoficiálního mistrovství Česko-Slovenska v ROB, které Jan Frýdek vyhrál. Závod proběhl v okolí obce Dušná u Vsetína. V hodnocení národního žebříčku jsme hodnoceni až ve druhé polovině, dosáhnout lepších výsledků nám brání naše neúčast na bodovaných soutěžích z ekonomických důvodů.
I přes toto omezení dobře reprezentujme naši obec i kraj a proto vedení SK ROB Kunovice vyslovuje poděkování všem, kteří se o to zasloužili.
Všem našim příznivcům a občanům Kunovic přejeme příjemné prožití Vánočních svátků s přáním hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2006.
Část závodníků Česko-Slovenského mistrovství


Zpráva o činnosti TJ Sokol Kunovice za uplynulý rok 2005

Vážení a milí spoluobčané, blíží se konec roku a nadešel čas na vyhodnocení práce a činnosti naší složky za uplynulé období roku 2005.
Počátkem roku jsme na místním hřišti nastříkali ledovou plochu, která vydržela do března. Velká škoda byla, že v době jarních prázdnin se oteplilo a led nebyl kvalitní. Měli jsme naplánovaný dětský karneval na bruslích, ale nemohl se uskutečnit. Po prázdninách se znovu prudce ochladilo a led byl využit denně. Děti bruslily v odpoledních hodinách a večer se hrála utkání v ledním hokeji jak mezi našimi hochy tak i s ostatními vesnicemi. Díky našemu osvětlenému kluzišti, které je největší v okolí, stoupá výkonnost našich hokejistů. Proto jsme se od září příštího roku 2006 přihlásili do soutěže amatérské ligy, která se odehraje na zimním stadionu ve Val. Meziříčí. První sezonu odehrajeme společně s hokejisty ze sousedních vesnic, kteří s námi jezdí hrát přátelské zápasy již třetí sezonu od srpna do dubna každou druhou sobotu. Postupně budeme doplňovat družstvo z vlastních hráčů. Pokud bude nám přát počasí, chtěli bychom společně s obcí Podolí uspořádat dva turnaje žáků základní školy. První bude v Podolí a druhý u nás v Kunovicích. Turnaje se zúčastní žáci ze 6 okolních obcí.
V první polovině května 2005 proběhla ve Vsetíně XV. Valná hromada R.S. ČSTV, na které se rozdělovaly dotace pro jednotlivé TJ. Díky dobré práci výboru TJ Kunovice jsme dostali pro letošní rok 2005 dotaci ve výši 74 000 Kč.Větší dotace se podařilo získat jen třem TJ v okrese. Ještě v témže měsíci jsme byli pozváni na kontrolu účetnictví a hospodaření v naší TJ na Vsetín ke Komisi regionálního sdružení ČSTV. Tato kontrola dopadla podle očekávání bez nejmenších závad. V roce 2006 máme hlášenou kontrolu ČSTV z Prahy.
Na letní období jsme měli naplánovány akce, jejichž výtěžek by zajistil, abychom nebyli závislí jenom na dotacích z obecní kasy a z ČSTV.
Na 8.5. - na Den osvobození byl plánován turnaj v nohejbalu. Byl však z důvodu nepřízně počasí zrušen. Chystali jsme třetí ročník dětského dne a kácení máje. Dovezl se májový strom, který se za přispění našich lidí podařil nastrojit a postavit. Dne 28.5. jsme uskutečnili dětský den i kácení máje, na který jsme měli nahranou reklamu v radii Apollo. Kulturní program začal ve 14 hodin a přišlo 380 účastníků včetně 100 dětí. Bohatý program začal vystoupením dětí z mateřské školy, pak se předvedly děti základní školy z Kunovic, děvčata ze školy v Loučce předvedla sportovní aerobik. Velice úspěšné bylo vystoupení místních slečen v kankánu. Jako poslední vystoupil žonglérský mistr a světový rekordman v žonglování s kopacím míčem Bursas Chaulambos.
Po celé odpoledne probíhaly dětské soutěže a děti vyhrávaly různé dárky. Kolo štěstí se točilo taky celé odpoledne. V 18 hodin nastal čas kácení máje. Po vykoupení vlajky a dražbě májového stromu pokračovala dětská diskotéka do večerních hodin, později diskotéka pro dospělé. Pro velký úspěch kankánu se děvčata rozhodla ještě jednou zopakovat toto vystoupení. Akce byla velmi zdařilá a proběhla bez nějakých větších potíží.

Další, v pořadí již druhý turnaj v malé kopané byl naplánován na 4. června s názvem " Pouťový turnaj v malé kopané". Večer měla být na hřišti pouťová zábava se skupinami Gradace a Canon. V neděli na pouť v odpoledních hodinách měla vystoupit krojovaná hudební kapela "Moravská veselka" pro kunovské občany. Počasí nám opět nepřálo a znemožnilo nám uspořádání těchto sportovně-kulturních akcí. Během prázdnin proběhly na hřišti 4 taneční zábavy.
V měsíci listopadu jsme postavili mantinely na kluziště a naplánovali již kulturní akce na příští rok z důvodů volných termínů některých hudebních skupin. Sportovní akce budeme plánovat během léta podle počasí. V kulturních programech zajisté nebude chybět dětský den, kácení máje, pouťová zábava, krojovaná dechová hudba a různé hudební skupiny.
Všem lidem, nejen členům TJ, kteří se podíleli na organizaci akcí v tomto roce, patří poděkování od výboru TJ Kunovice.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2006 hodně zdraví a co nejvíce hezkých chvil.


Včelaři v obci.
Po průměrném roce nastalo našim včelařům období, ve kterém musí svá včelstva 3x ošetřit za přesně vymezených podmínek. Včelaří v obci zazimovali 99 včelstev. Nabízí našim spoluobčanům med a jiné včelařské produkty přímo ze dvora za nejnižší ceny. Využijte této příležitosti nakoupit si zdravou potravinu.

Poděkování.
Děkujeme místostarostovi SDH Vladimíru Kuchaříkovi a veliteli SDH Josefu Valuchovi, že dne 20.prosince, za velmi ztížených podmínek provedli nátěr požární nádrže speciální barvou v nové T-815. Také děkujeme starostovi SDH Vl. Gábovi, který nádrž připravil oškrábáním staré vrstvy nátěru.
místostarosta J. Hruška

Společenská kronika.
Dne 23.října jsme do společenství obce přivítali tyto naše nové občánky:

David Machačík Nikolas Dohnal Jakub Sýkora
Tereza Gregušová Kateřina Frkalová Markéta Bušová
Jana Charlie Žídková Simona Páníková


Přejeme jim do života hodně šťastných dní a životního uplatnění.


Rozloučili jsme se s těmito našimi spoluobčany :

ing. Karel Mizera Jaromír Staněk František Škařupa
Jiří Dohnal Stanislav Kuchařík Marie Fabíková
Jaroslav Kuběja Anděla Ludková Antonín Hass
Františka Matisková Karel Žídek Františka Frantová
Antonín Hruška Pavel Poruba Václav Jankot
Jarmila Slavíková Lubomíra Šindelková


Vzpomínáme!
Třpytivý dárek sněžných vloček,

kopce dárků pod stromeček,

radost, klid, zdraví nejen na Vánoce,

mnoho štěstí, zdraví v příštím Novém roce

přeje Zastupitelstvo obce Kunovice

Zpět