Dnes je 22.03.2019
svátek má Leona


Jak hodnotíte návrh rekonstruované výpravní budovy Kunovice-Loučka? Územ.rozvoj obce-›Nádražní budov

Líbí (338)
Nelíbí (160)
Nevím (178)

Celkem hlasů: 676
Archiv anket

Kontakty

Obecní úřad Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
id: vs9bw3e

Fakturační adresa:
Obec Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
IČO: 00635812
DIČ: CZ00635812

Email: ou@obec-kunovice.cz
č. účtu: 9327851/0100
tel., fax: 571 640 252
mobil: 777 555 518

starosta:
571 640 252
777 555 060

místostarosta:
571 640 252
777 555 760
 
TOPlist

Novinky

Velikonoční oratorium | 11.03.2019 | zobrazit celý článek

Pozvánínakoncert CzechEnsembleBaroquepodvedenímdirigentaRomanaVálkaasbormistryněTerezyVálkovéVássrdečnězve nakoncertveŠtípskémkosteleNarozeníPannyMarie   S.Bach:Velikonočníoratorium 4.2019v 19:00hod   Natentokoncertpojedeautobus,kterývyjedez Val.Meziříčí abudeprojíždětvesnicemisměremdoKunovicaKelče   Zájemcisemohou


Přednáška - Péče o nehojící se rány (bércové vředy) a proleženiny | 07.03.2019 | zobrazit celý článek

Potřebujeteporaditspéčioblízkouosobu?Chcetesedozvědět,jakpečovatonehojícíserány(bércovévředy)aproleženiny?Stímtoasještědalšímiotázkamivámporadímenapřednášce,kteroupovede"sestraroku2015"paníKateřinaPalinčákováakterámábohatézkušenostivtétoproblematice. Hlavnímitématybude:jak


Všem, kdo vlastní kus nebo i kousek lesa | 07.03.2019 | zobrazit celý článek

Všem,kdovlastníkusneboikouseklesaPříspěvky,okterých(možná)nevíteJakzískatfinančnípomocnaobnovulesavdoběkůrovcovékalamity Váženíspoluobčané, vlastnítevy,vašerodinačipřátelélesauvítalibystejakoukolivfinančnípomocodstátunajehoobnovuv doběkůrovcovékalamity?MinisterstvozemědělstvíproletošnírokrozšířilomožnostiDivadelní představení - S tvojí dcerou ne | 19.02.2019 | zobrazit celý článek

PohnutédivadloLoukovsrdečnězvenadivadelníhruSTVOJÍDCEROUNE.Představeníseuskutečnívneděli10.3.2019v16:00vhostinciNaRozcestí.Vstupné50Kč.Dětemdoporučujemevstupod15let.Krizestředníhověku...Dostošemetnávěc,kterouprošeljistěnejedenmanželskýpárnavlastníkůži.Ateďsipředstavte,Fotosoutěž Valašsko 2019 | 19.02.2019 | zobrazit celý článek

Pošletefotkudojednézuvedenýchkategoriíavyhrajteaž5000Kč! Fotografiezasílejtenaemailovouadresu info@visit-valassko.cz atodo27.září2019. Spolus fotografiínámzašletepřihláškudovybranékategorie,kterýmijsou: 1)ZimanaValašsku2)Valašskomeziříčsko–Kelečskomoderníihistorické3)NetradičnízážitkyazajímavámístanaVsetínskuaHornímVsacku4)Pěšky


Iskérka - Rožnov pod Radhošťem | 28.01.2019 | zobrazit celý článek

“Lidésduševnínemocíjsounejkřehčísoučástíspolečnosti.Akaždáspolečnostjedobrájenvtémíře,vjakésedokážepostaratosvénejslabšíadátjimalespoňmaloučásttoho,coposkytujesvýmnejsilnějšímamocným.”MUDr.FrantišekKoukolík,DrSc,FCMA RožnovskáIskérkapomáhájiž14letlidems duševnímonemocněním

Koncert pro kostel Dobrého pastýře | 12.11.2018 | zobrazit celý článek

Milípřátelé, přijmětesrdečnépozvánínajiž6.koncertprokostelDobréhoPastýřevLoučce.(viz.příloha) VletošnímrocevyjímečněvKDvKunovicíchzdůvodurozsáhléopravyfarníhokostela. VýtěžekzletošníhokoncertubudevěnovánnapořízenínovýchlavicdokostelaDobréhoPastýřevLoučce. NasetkánísVámipřiposlechukrásnýchTeď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle | 24.10.2018 | zobrazit celý článek

„V neděli18.listopadudoZašovézavítás komediíTeďne!anebNatohleteďnenítapraváchvíleStudioBouře.V hlavníchrolíchsedivákůmpředstavíMichalDlouhý,KamilHalbichaKristýnaFrejová. KdyžAlexejPyško,principálStudiaBouře,předpárletyslyšelv šatněrozhovorMichalaDlouhéhoaKamilaHalbicha,žeby


Odkaz - velké šelmy | 15.10.2018 | zobrazit celý článek

Vzhledemktomu,žesenaúzemíVašíobcemůževyskytovatmedvěd,uvádímeodkaznawebovéstránkyovelkýchšelmách,kdelzenaléztinformaceopostupupřivzniklýchškodáchiotom,jakchránitdobytekpředvelkýmišelmami.


Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2018 | 07.10.2018 | zobrazit celý článek

VodkazejsouvýsledkyvolebdozastupitelstvaobceKunovice. zvolenízastupitelé náhradníci  


Výsledky hlasování voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018 | 07.10.2018 | zobrazit celý článek

VodkazevýsledkyhlasovánívolebdoSenátuParlamentuČRvokreseVsetín


HRÁTKY S ČERTEM v podání Těšínského divadla | 03.10.2018 | zobrazit celý článek

Na40hercůpřijededoKulturníhodomuvZašovéjižtutoneděli7.října,abyod16hodinnabídlidivákůmzpracovánípohádkyJanaDrdy. Vstupenkyza120-130Kčjsou vpředprodejionlineiv iCaféZašová.Výluka na železniční trati Kunovice - Valašské Meziříčí | 15.09.2018 | zobrazit celý článek

Výlukabudeod17.9.(7:35)do26.9.(17:30)zdůvodurekonstrukceželezničníhopřejezduvBrankách.Podrobnostivpřiloženémletáku.


Otevření cyklostezky Kunovice - Kelč I. etapa | 14.09.2018 | zobrazit celý článek

Pozvánkakotevřenícyklostezkyvpříloze


Lampiónový průvod | 14.09.2018 | zobrazit celý článek

Pozvánkanalampiónovýprůvodvpříloze.Týden sluchově postižených | 06.09.2018 | zobrazit celý článek

Pozvánkana "Týdensluchověpostižených",kterýseuskutečnívednech10.-14.9.2018veValašskémMeziříčí


Létajících přání (lampióny štěstí) | 03.09.2018 | zobrazit celý článek

Vpřílozedokumentvarujícípřednebezpečímpoužívánítěchtovýrobků. mjr.Ing.ZdeněkKulišťákvedoucípracovištěprevence,OObaKŘ,HZSZlínskéhokraje,ÚOVsetíntel.725171962


Pozvánka - Filharmonie Bohuslava Martinů 16.9.2018 | 03.09.2018 | zobrazit celý článek

PřikládámepozvánkunaFilharmoniiBohuslavaMartinů,kterávystoupívneděli16.9.2018od15:00hod.vAmfiteátruvZámeckémparkuveValašskémMeziříčí.Vstupnévpředprodeji150Kč,namístě200KčDotazník týkající se „Plánování v oblasti vod“ | 15.08.2018 | zobrazit celý článek

DotazníkVámzaberemax.5minut.Výsledkytěchtodotazníkůpomůžoukezjištěnínázorůapostojů,kterézaujímáveřejnostaobčanékpřijatýmopatřením.Odkaznadotazník.


Zlatá Slavice Lucie Bílá zazpívá v Amfiteátru | 14.08.2018 | zobrazit celý článek

ZlatáSlaviceLucieBílázazpíváv Amfiteátru DoValašskéhoMeziříčísevracíjednaz našichnejúspěšnějšíchzpěvačekLucieBílá.V doprovodukapelyPetraMaláskaodehrajekoncertv místnímAmfiteátruv parkuuzámkuKinkých9.září2018.Začátekkoncertubudepatřitbeseděs neméněznámýmknězemZbigniewenCzendlikem.Vstupenkyjsouv prodejijižnyní. Jedinečnéspojenínabídnezářijovýkoncert1. sraz elektromobilů | 03.08.2018 | zobrazit celý článek

1.srazelektromobilůnaValašsku,kterýseuskutečnívsobotu4.srpnaseveValašskémMeziříčíod10hodindo15hodinnanáměstí.Vstupnaakcijevolný.  


Fotosoutěž Valašsko 2018 | 17.07.2018 | zobrazit celý článek

VpřílozejeplakátkFotosoutěžiVALAŠSKO2018


Obec Kunovice nabízí k prodeji | 11.07.2018 | zobrazit celý článek

ObecKunovicenabízíkprodeji,vícevpříloze.Infokprodávanýmvěcemustarostyobce,tel.:777555060.


Aviatický den | 03.07.2018 | zobrazit celý článek

DovolujemesiVáspozvatna3.aviatickýdensMartinemŠonkounaValašsku.   Akceproběhnevsobotu14.7.2018od11:00hod.naletištivPoličné

Léto bez plastů | 18.06.2018 | zobrazit celý článek

https://www.youtube.com/watch?v=aWiUEZRqw-o  Obecní den | 23.05.2018 | zobrazit celý článek

Vrámciakce"Obecníden"pořádanéobcíKunovicebudoupořizoványobrazovéazvukovézáznamyzaúčelemprezentaceorganizátoraakce.ObecKunoviceneneseodpovědnostzazáznamypořízenéazveřejněnéjinýmisubjekty.


Zjištění zájmu o kompostéry | 21.05.2018 | zobrazit celý článek

MikroregionValašskomeziříčsko-Kelečskopřipravujedalšíspolečnýdotačníprojektnapořízeníkompostérůoobjemu1050litrů.Tytobybylyv případěschváleníprojektuzakoupenyv roce2019.   Kdoz občanůbymělokompostérzájem,můžesepřihlásitnaobecnímúřadudo30.5.2018.   Limitje2kskompostérůnajednudomácnost(mohoupožádatiti,kteříjiž


Návrh nových jízdních řádů | 16.05.2018 | zobrazit celý článek

Zlínskýkrajv návaznostinaprobíhajícírevizizadávacídokumentacek výběrovémuřízenínazajištěnídopravníobslužnostiveřejnoulinkovouadrážnídopravouzpracovalnávrhynovýchjízdníchřádů,kterébymělyplatitodprosince2019.   Jednáseolinky: -VLAK–303Kojetín–ValašskéMeziříčí -BUS–232–ValašskéMeziříčí–Branky–


Májovou slavnost | 18.04.2018 | zobrazit celý článek

Májováslavnost,kteráproběhne1.5.2018vparkuzámkuKinskýchveValašskémMeziříčí.Vstupjeprovšechnyúčastníkyzdarma,víceinformacívplakátku.


Protidrogový vlak "Revolution train" | 17.04.2018 | zobrazit celý článek

Protidrogovývlak"Revolutiontrain", budevednech27.-28.4.2018přistavenvželezničnístaniciveValašskémMeziříčí.Vstupjeprovšechnyúčastníkyzdarma,víceinformacívplakátku.Otevírání cyklostezky Bečva | 09.04.2018 | zobrazit celý článek

Odkaznainformacekakci:http://www.meziricsko.cz/otevirani-cyklostezky-becva-2/


Výsledky prezidentských voleb 2018 - 2. kolo | 27.01.2018 | zobrazit celý článek

VobciKunovicebylyvýslekdy2.kolanásledující.
2. Komunitní plán soc. a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2018-2021 | 24.10.2017 | zobrazit celý článek

http://www.meziricsko.cz/wp-content/uploads/2017/10/2.-Komunitní-plán-SSL-MKR-VM-K_2018-2021.pdf

Prezentace - Nová zelená úsporám, Dešťovka | 01.09.2017 | zobrazit celý článek

http://www.meziricsko.cz/nova-zelena-usporam-destovka/

Dětský den 2017 | 11.05.2017 | zobrazit celý článek

ObecKunoviceVászvenajižtradičnídětskýden.

Vypínání el. energie 12. 4. 2013 | 14.03.2013 | zobrazit celý článek

Vypínání el.energie je plánováno dne 12.4.2013 od 8:00 do 13:00 hod.

Divadelní představení VENKOVSKÝ FELČAR | 22.01.2013 | zobrazit celý článek

3. března 2013 v 16 hod., podrobnosti v přiloženém plakátu
Uzavření OÚ z důvodu dovolené a školení | 17.06.2012 | zobrazit celý článek

V pondělí 18.6.2012 bude obecní úřad Kunovice z důvodu dovolené a školení uzavřen

Děkujeme za pochopení

Ing. Josef Haša
starosta

Oznámení o uložení zásilky na poštěv Loučce | 17.07.2011 | zobrazit celý článek

Oznámeni o uložení zásilky na poště Loučka pro:
Federmann Radek,
Herman Rostislav,
Prokeš Martin
Doba pro vyzvednutí je do 21.7.2011.

Zpravodaj 03/2009 | 23.09.2009 | zobrazit celý článek

Zpravodaj Obce Kunovice zde.Zpravodaj 02/2009 | 01.07.2009 | zobrazit celý článek

Dne 1.7.2009 vyšel nový Zpravodaj obce Kunovice, internetová podoba zde.


MHD celý měsíc úplně zdarma! | 29.05.2009 | zobrazit celý článek

MHD celý měsíc úplně zdarma!, více zde.Klapotání chlapců v obci | 10.04.2009 | zobrazit celý článek

Jako každý rok, tak i letos se sešli chlapci z naší obce k tradičnímu zvyku „klapotání“.
Sraz klapotářů 9.4.2009 v 10 hod. | 06.04.2009 | zobrazit celý článek

Sraz klapotářů 9.4.2009 v 10:00 hod., místo srazu - kaple v Kunovicích. Klapotat mohou kluci 1. - 9. třídy.


Zpravodaj 01/2009 | 24.03.2009 | zobrazit celý článek

Dne 24.3.2009 vyšel nový Zpravodaj obce Kunovice, internetová podoba zde.


Spuštění webu | 22.03.2009 | zobrazit celý článek

14.3.2009 byla spuštěna nová verze stránek obce Kunovice.
Zájezd - Hochkar 2008 | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

SDH Kelč pořáda dne 7.3.2008 jednodenní zájezd na Hochkar-Rakousko, cena je 640,- Kč za autobus, plus cca 29 E za permanentku (Skipas) pro dospělé, děti levněji, kontakt: Jarek Staša - 606520335 a Syryčanská Dagmar 777870252


Hasičský ples | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

Sbor dobrovolných hasičů Kunovice pořádá 26.1.2008 v hostinci Na Rozcestí HASIČSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje skupina SEXteť.


Větrný park Kunovice Police | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

chtěli bychom Vám poskytnou vizualizaci větrného parku v katastru obce Kunovice. A také výpočet návratnosti větrné elektrárny VESTAS V90 2000 a FL2500. Podklady nám poskytla firma VENTUREAL s.r.o.


Výměna řidičáků? Zbývají dny!! | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

Nikoli čtyřicet dnů, ale fakticky jen něco přes týden zbývá lidem na výměnu řidičských průkazů vydaných před 31. prosincem 1993.


Hasičský ples | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

Sbor dobrovolných hasičů Kunovice pořádá 27.1.2007 v hostinci Na Rozcestí HASIČSKÝ PLES.
K tanci a poslechu hraje skupina SEXteť.


Adventní koncert | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

V neděli 17. prosince se v místní kapli uskutečnil Adventní koncert pod vedením učitele Mgr. Miloslava Bubeníčka


Volby 2006 | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

Předběžné výsledky voleb 2006 do zastupitelstev obcí a senátu ČR


Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

seznam kandidátu do zastupitelstva


Dětský den s hasiči 2006 | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

Dne 1. června uspořádal SDH Kunovice pro děti z místní mateřské a základní školy, výlet na základnu HZS ve Valašském Meziříčí, kde si všichni prohlédli techniku, používanou při hasičských záchranných akcích.


Vítání občánků 2006 | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

Dne 2.dubna jsme do společenství obce přivítali tyto naše nové občánky:


Vodění medvěda | 25.12.2008 | zobrazit celý článek

V neděli 26.února 2006 uspořádal SDH Kunovice tradiční vodění medvěda.